Uchwała Nr 108/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 września 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy ks. Ignace

 
Uchwała Nr 108/19/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 24 września 2019 r.
 
w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy ks. Ignacego Posadzego.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Wyraża się zgodę na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym Wspólnocie Mieszkaniowej ul. ks. Ignacego Posadzego 5, 62-040 Puszczykowo na okres od 1 listopada 2019 r. do 31 października 2029 r. części nieruchomości położonej w Puszczykowie o powierzchni 777 m², będącej własnością Miasta Puszczykowa (oznaczonej na załączniku graficznym do uchwały), stanowiącej działki nr: 590/1 o powierzchni 474 m² oraz 590/13 o powierzchni 303 m², obręb Puszczykowo, ark. mapy 5, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą nr PO2P/00106665/3.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
 
Uzasadnienie
 
Dotychczasowy dzierżawca części działek będących przedmiotem niniejszej uchwały zwrócił
się w sierpniu 2019 r. z prośbą o przedłużenie okresu dzierżawy o kolejne 10 lat
z przeznaczeniem na tereny zielone. Mieszkańcy od lat opiekują się tym terenem, dbają o jego estetykę oraz o Grotę Matki Boskiej z figurką, która znajduje się na działce nr 590/13.
Przepis art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym określa, że uchwała rady gminy jest wymagana w przypadku wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
Przepis art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami określa, że zawarcie umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu. Wojewoda albo odpowiednia rada lub sejmik mogą wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.
Rada może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy w drodze indywidualnej uchwały dotyczącej konkretnie wskazanej nieruchomości. Burmistrz Miasta Puszczykowa przedkłada niniejszy projekt uchwały z propozycją 10-letniego okresu dzierżawy.