Uchwała Nr 109/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 września 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejon

 
Uchwała Nr 109/19/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 24 września 2019 r.
 
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Wysokiej.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości o łącznej powierzchni około 0,0200 ha, przedstawionych na załączniku graficznym, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały, położonej w Puszczykowie, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 261 o powierzchni 0,1290 ha, obręb Puszczykowo Stare, ark. mapy 7.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Uzasadnienie
 
Właściciel nieruchomości, zainteresowany regulacją przez Miasto Puszczykowo stanu prawnego części nieruchomości od wielu lat użytkowanej jako droga dojazdowa, złożył wniosek w tej sprawie.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym uchwałą nr 101/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 października 2011 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenu położonego w rejonie ulic Jana III Sobieskiego, Klasztornej, Wysokiej, Krętej oraz terenu Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego Wielspin strefa A (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2011 r., nr 346, poz. 3633), część nieruchomości, będącej przedmiotem niniejszej uchwały, przeznaczona jest pod tereny dróg wewnętrznych (KDW). Nabycie przedmiotowej części nieruchomości umożliwi realizację koncepcji zapewnienia bezpiecznej komunikacji w tym rejonie poprzez zorganizowanie ścieżki pieszo-rowerowej oraz dojazdów do posesji.  
Wobec powyższego podjęcie uchwały uznaje się za zasadne.