Uchwała Nr 111/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 września 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 203/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie: ustalenia regu

 
Uchwała Nr 111/19/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 24 września 2019 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały nr 203/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach prowadzonych przez Miasto Puszczykowo.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) w związku z art. 30 ust. 6 pkt 1 i 6a, art. 34a i art. 49 ust. 2, 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.), po zaopiniowaniu przez związki zawodowe, Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. W załączniku do uchwały nr 203/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach prowadzonych przez Miasto Puszczykowo (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 8 maja 2017 r., poz. 3705) w rozdziale 3 Dodatek funkcyjny § 6 ust. 2 pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie: 
 
„§ 6 ust. 2. pkt 2) wychowawcy oddziałów - 300 zł."
 
§ 2. W pozostałym zakresie uchwała nie ulega zmianie.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2019 r.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Uzasadnienie
 
Konieczność zmiany Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach prowadzonych przez Miasto Puszczykowo, jest spowodowana wprowadzeniem w życie, z dniem 1 września 2019 r., art. 34a w ustawie - Karta Nauczyciela.
Zgodnie z art. 34a ustawy - Karta Nauczyciela nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy, przysługuje dodatek, którego wysokość nie może być niższa niż 300 zł. Określoną w projekcie uchwały kwotę dodatku za wychowawstwo uzgodniono w porozumieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Puszczykowo. Z uwagi na to, że Rada Miasta Puszczykowa jest organem, który z racji swoich kompetencji uchwala w drodze regulaminu wynagradzania wysokość kwoty dodatku za wychowawstwo klasy, w tym również oddziału przedszkolnego, podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.