Uchwała Nr 112/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 września 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r.

 
Uchwała Nr 112/19/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 24 września 2019 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 212, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 14.01.2019 r., poz. 654) wprowadza się następujące zmiany:
1)      w § 1 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 412.871 zł do kwoty 58.337.693,80 zł, w tym:
a)      zwiększa się dochody  bieżące o kwotę 312.371 zł do kwoty 48.808.113,86 zł,
b)      zwiększa się dochody  majątkowe o kwotę 100.500 zł do kwoty 9.529.579,94 zł;
2)      w § 2 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 412.871 zł do kwoty 58.637.693,80 zł, w tym:
a)      zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 312.371 zł do kwoty 42.432.407,74 zł,
b)      zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 100.500 zł do kwoty 16.205.286,06 zł;
3)      w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4)      w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
5)      w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
6)      w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
7)      w § 6 zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 287.500 zł do kwoty 1.633.000 zł.
 
§ 2. Pozostała treść uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r. pozostaje bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Uzasadnienie
Dochody
1) W Dziale 600 zwiększono o kwotę 187.500 zł dochody z tytułu dotacji z Powiatu Poznańskiego, w tym na bieżące utrzymanie dróg o kwotę 87.000 zł, inwestycje o kwotę 100.500 zł.
2) W dziale 801 zwiększono: 1/ kwotę subwencji ogólnej o kwotę 125.371 zł, 2/ kwotę dotacji z gmin na pokrycie kosztów udzielanych przez Miasto Puszczykowo dotacji dla przedszkoli o kwotę 100.000 zł.     
 
Wydatki
1) W związku z otrzymanymi dotacjami z Powiatu Poznańskiego zwiększono wydatki w rozdziale 60014 o kwotę 187.500 zł.
2) W rozdziale 70005 zmniejszono wydatki na gospodarkę nieruchomościami o kwotę 100.000 zł (w związku z mniejszą od planowanej realizacją odszkodowań za przejmowane grunty).   
3) W rozdziale 80101 zwiększono o kwotę: 1/ 125.371 zł wydatki na wynagrodzenia nauczycieli, 2/ 200.000 zł wydatki na dotacje dla przedszkoli.
4) W rozdziale 85502 dokonano zmian w klasyfikacji budżetowej.