Uchwała Nr 113/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 października 2019 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy torami

 
Uchwała Nr 113/19/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 29 października 2019 r.
 
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy torami PKP, ulicą Dworcową, Nadwarciańską, Kosynierów Miłosławskich, obręb Niwka, arkusze 3, 4 - w dwóch etapach A i B - ETAP B.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy torami PKP, ulicą Dworcową, Nadwarciańską, Kosynierów Miłosławskich, obręb Niwka, arkusze 3, 4 - w dwóch etapach A i B - ETAP B, po stwierdzeniu, iż nie narusza on ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa" (Uchwała Nr 279/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 30 stycznia 2018.), zwany dalej „planem".
  1. Granicę obszaru objętego planem - określa rysunek planu.
  2. Integralnymi częściami uchwały są:
1)       załącznik Nr 1 - stanowiący część graficzną, zwaną „rysunkiem planu", opracowany w skali 1:1000 i zatytułowany: „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy torami PKP, ulicą Dworcową, Nadwarciańską, Kosynierów Miłosławskich, obręb Niwka, arkusze 3, 4 - w dwóch etapach A i B - ETAP B";
2)       załącznik Nr 2 - stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miasta Puszczykowa o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu;
3)       załącznik Nr 3 - stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miasta Puszczykowa o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
 
§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1)       nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię określoną rysunkiem planu, wyznaczającą najbliższe możliwe usytuowanie budynku względem granicy działki;
2)       działce - należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
3)       terenie - należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem cyfrowo-literowym;
4)       powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć, wyrażony w procentach, stosunek sumy powierzchni wszystkich budynków zlokalizowanych na działce budowlanej, wyznaczonych przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi ścian każdego budynku w odniesieniu do powierzchni działki;
5)       intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy, rozumianej jako suma powierzchni wszystkich kondygnacji nadziemnych mierzonych po obrysie wszystkich budynków, w odniesieniu do powierzchni określonej w przepisach szczegółowych dla każdego terenu;
6)       dachu płaskim - należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia połaci dachowych do 12°;
7)       budynku gospodarczo-garażowym - należy przez to rozumieć budynek gospodarczy, budynek gospodarczy z wydzieloną przestrzenią dla celów garażowania pojazdów samochodowych lub budynek garażowy;
8)       ogrodzeniu ażurowym - należy przez to rozumieć ogrodzenie, w którym część pełna stanowi nie więcej niż 30% powierzchni ogrodzenia na całej jego długości;
9)       ogrodzeniu pełnym - należy przez to rozumieć ogrodzenie, w którym część pełna stanowi nie mniej niż 70% powierzchni ogrodzenia na całej jego długości;
10)   usługach nieuciążliwych - należy przez to rozumieć przedsięwzięcia, inwestycje nie będące przedsięwzięciami mogącymi zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko; działalność związaną z prowadzeniem czynności świadczonych na rzecz ludności i firm, przeznaczoną dla celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowej oraz ogólnospołecznej o charakterze lokalnym, niezwiązaną z działalnością produkcyjną tj.: usługi handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży do 200 m2, ale nie więcej niż 300m2 powierzchni zabudowy, gastronomii, bankowości, administracji, oświaty, usługi łączności, informacji i nauki, kultury i rozrywki, rekreacji i sportu, zdrowia i opieki społecznej, biura, obiekty realizowane jako zadania własne samorządów terytorialnych;
11)   zieleni izolacyjnej - należy przez to rozumieć wielogatunkowe nasadzenia zieleni wysokiej oraz krzewów z wykorzystaniem gatunków zimozielonych.
 
§ 3. Ustala się następujące przeznaczenie terenu:
1)       teren zabudowy usługowo-mieszkaniowej oznaczony symbolem U/MN;
2)       teren drogi wewnętrznej oznaczony symbolem KDW.
 
§ 4. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1)       ustala się obowiązek sytuowania budynków z uwzględnieniem nieprzekraczalnych linii zabudowy wyznaczonych na rysunku planu;
2)       zakazuje się lokalizacji:
a)       tymczasowych obiektów budowlanych, z wyjątkiem obiektów tymczasowych lokalizowanych na czas budowy,
b)       nowych napowietrznych sieci infrastruktury technicznej,
c)       budynków gospodarczo-garażowych z blachy;
3)       dopuszcza się:
a)       wysunięcie przed nieprzekraczalną linię zabudowy:
-         elementów takich jak: okapy, gzymsy, balkony i zadaszenia nad wejściami o maksymalnie 1 m,
-         elementów takich jak: schody zewnętrzne, pochylnie i zjazdy do garaży o maksymalnie 3 m,
b)       lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej, przed wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy.
 
§ 5. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
1)       ustala się:
a)       wszelkie oddziaływania związane z prowadzoną działalnością usługową nie mogą powodować przekroczenia standardów jakości środowiska określonych przepisami odrębnymi na terenie i poza terenem do których inwestor posiada tytuł prawny,
b)       dla terenu U/MN zachowanie dopuszczalnych poziomów hałasu, określonych w przepisach odrębnych, jak dla terenów mieszkaniowo- usługowych,
c)       zagospodarowanie odpadów zgodnie z regulaminem utrzymania porządku i czystości w gminie oraz przepisami odrębnymi,
d)       wykonanie zabezpieczenia przed przenikaniem zanieczyszczeń do gruntu i wód dla projektowanych parkingów i placów zgodnie z przepisami odrębnymi,
e)       odprowadzanie ścieków bytowych i przemysłowych do sieci kanalizacji sanitarnej,
f)        zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w granicach własnych działek, z zastrzeżeniem lit. g,
g)       docelowe odprowadzanie do kanalizacji deszczowej wód opadowych i roztopowych pochodzących z dróg, parkingów i placów,
h)       w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw dla celów grzewczych, uwzględnienie ograniczeń i zakazów zgodnie z przepisami odrębnymi,
i)         wytwarzanie energii dla celów grzewczych wyłącznie na bazie paliw i urządzeń charakteryzujących się niskimi wskaźnikami emisji lub odnawialnych źródeł energii, o mocy nieprzekraczającej 100 kW, zgodnie z przepisami odrębnymi,
j)        realizację zieleni izolacyjnej w miejscach oznaczonych na rysunku planu symbolem graficznym,
2)       zakazuje się:
a)       lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oraz potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko określonych w przepisach odrębnych z wyjątkiem inwestycji celu publicznego z zakresu telekomunikacji,
b)       odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych do kanalizacji sanitarnej,
c)       odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu i do wód powierzchniowych,
3)       dopuszcza się usuwanie nadmiarów mas ziemnych poza obszar planu zgodnie z przepisami odrębnymi.
 
§ 6. W zakresie zasad kształtowania krajobrazu:
1)       ustala się:
a)       maksymalną wysokość ogrodzeń w granicy z ul. Niepodległości do 1,5 m,
b)       stosowanie ogrodzeń ażurowych;
2)       zakazuje się lokalizowania:
a)       urządzeń reklamowych i tablic reklamowych,
b)       szyldów na ogrodzeniach oraz budynkach gospodarczo-garażowych,
c)       ogrodzeń pełnych oraz prefabrykowanych przęsłowych ogrodzeń betonowych lub żelbetowych;
3)       dopuszcza się:
a)       lokalizację obiektów małej architektury,
b)       lokalizację obiektów małej architektury przed wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy,
c)       umieszczanie szyldów o powierzchni do 3 m2 na jednej działce, przy czym lokalizacja szyldów nie może powodować uciążliwości dla uczestników ruchu drogowego, takich jak np.: utrudnienie czytelności informacji drogowskazowej, ograniczenie widoczności, olśnienie.
 
§ 7. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej nie podejmuje się ustaleń.
 
§ 8. W zakresie wymagań wynikających z potrzeby kształtowania przestrzeni publicznych nie podejmuje się ustaleń.
 
§ 9. W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu, na terenach oznaczonych symbolem U/MN:
1)       ustala się:
a)       lokalizację maksymalnie dwóch budynków usługowych lub usługowo-mieszkaniowych w granicach całego terenu zabudowy usługowo-mieszkaniowej o maksymalnej powierzchni zabudowy każdego z nich do 250 m2, w ramach dopuszczalnej powierzchni zabudowy działki,
b)       lokalizację maksymalnie dwóch budynków gospodarczo-garażowych o maksymalnej powierzchni zabudowy każdego z nich do 70 m2, w ramach dopuszczalnej powierzchni zabudowy działki,
c)       nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
d)       minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki na 800 m2,
e)       maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,6,
f)        minimalny wskaźnik intensywności zabudowy-  0,02,
g)       powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 45% powierzchni działki,
h)       powierzchnię zabudowy nie większą niż 30% powierzchni działki,
i)         stosowanie dachów stromych dla budynków usługowych i usługowo-mieszkaniowych oraz gospodarczo-garażowych o nachyleniu połaci dachowych do 45° lub płaskich,
j)        maksymalną wysokość budynków usługowych lub usługowo-mieszkaniowych krytych dachem stromym - 9,5 m,
k)       maksymalną wysokość budynków usługowych lub usługowo-mieszkaniowych krytych dachem płaskim - 7 m,
l)         maksymalną liczbę kondygnacji dla budynków usługowych lub usługowo-mieszkaniowych - dwie kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe,
m)     maksymalną wysokość budynków gospodarczo-garażowych krytych dachem stromym - 5 m,
n)       maksymalną wysokość budynków gospodarczo-garażowych krytych dachem płaskim - 3,5 m,
o)       maksymalną liczbę kondygnacji dla budynków gospodarczo-garażowych - jedna kondygnacje nadziemna,
p)       pokrycie dachów stromych: dachówką ceramiczną oraz materiałami imitującymi dachówkę ceramiczną, w tym blacho-dachówką oraz blachą na rąbek stojący, drewnem, gontem lub łupkiem w kolorach od brunatnego poprzez ceglany do odcieni czerwonego oraz w odcieniach grafitu i szarości,
q)       stosowanie na elewacjach budynków materiałów wykończeniowych typu: tynk w jasnych, pastelowych kolorach, cegła, drewno, materiały drewnopochodne, kamień, beton architektoniczny,
r)        realizację zieleni izolacyjnej o minimalnej szerokości 5 m, zgodnie z rysunkiem planu,
s)        dostęp do drogi publicznej z ul. Niepodległości znajdującej się poza obszarem planu,
t)        nakaz zapewnienia stanowisk postojowych na działce budowlanej, zgodnie
z §13 pkt 3 i 4;
2)       dopuszcza się:
a)       wydzielenie w każdym budynku usługowo-mieszkaniowym jednego lokalu mieszkalnego stanowiącego nie więcej niż 45% jego powierzchni użytkowej,
b)       lokalizację w każdym budynku usługowo-mieszkaniowym lokalu mieszkalnego wyłącznie na drugiej kondygnacji nadziemnej,
c)       realizację na całym terenie U/MN, w granicach wyznaczonych liniami zabudowy, nie więcej niż dwóch wiat o wysokości do 3,5 m i o powierzchni dachu do 40 m2 każda,
d)       lokalizację:
-         sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
-         dojść i dojazdów, parkingów i miejsc postojowych,
-         placów zabaw,
e)       lokalizację usług wyłącznie nieuciążliwych.
 
§ 10. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym tereny górnicze, a także obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa:
1)       ustala się nakaz uwzględnienia ograniczeń wynikających z przepisów odrębnych ze względu na położenie obszaru objętego planem w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 144 - Wielkopolska Dolina Kopalna - wody czwartorzędowe, będące obszarem wysokiej ochrony;
2)       nie podejmuje się ustaleń odnośnie terenów górniczych, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planie zagospodarowania przestrzennego województwa.
 
§ 11. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:
1)        zakazuje się realizacji zabudowy na działkach powstałych po uchwaleniu planu
o powierzchniach mniejszych niż wyznaczone w planie;
2)        na terenie U/MN ustala się następujące parametry działek budowlanych powstałych w wyniku scalania i podziału:
a)      minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek - 800 m2,
b)      kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego drogi publicznej, poza obszarem planu lub drogi oznaczonej symbolem KDW: 70°- 110°;
3)        dopuszcza się:
a)       podziały terenów objętych planem przy założeniu dostępu każdej działki do drogi publicznej,
b)       łączenie działek w ramach terenów o tym samym przeznaczeniu;
4)        nie obowiązują minimalne powierzchnie projektowanych działek w przypadku realizacji sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej;
5)        nie wskazuje się terenów wymagających wszczęcia procedury scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych.
 
§ 12. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenu oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, ustala się:
1)       uwzględnienie ograniczeń w zagospodarowaniu ze względu na położenie całego obszaru planu w otulinie Wielkopolskiego Parku Narodowego, zgodnie z przepisami odrębnymi oraz z uwzględnieniem zapisów określonych w § 5 niniejszej uchwały,
2)       nakaz zgłaszania do Szefostwa Służb Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP wszelkich projektowanych budowli o wysokości równej i większej niż 50,0 m n.p.t. przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę;
3)       dla przewodów kanalizacji sanitarnej, należy zachować pasy ochronne pozbawione zabudowy stałej i tymczasowej oraz zadrzewień, o szerokości 5 m, po 2,5 m od osi kanału w obie strony.
 
§ 13. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:
1)       obsługę komunikacyjną terenu objętego planem z istniejącej drogi publicznej - ul. Niepodległości, znajdującej się poza obszarem planu;
2)       parametry drogi wewnętrznej KDW:
a)       szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu,
b)       dopuszcza się lokalizację chodników oraz ścieżek pieszo-rowerowych,
c)       dopuszcza się realizację pieszo-jezdni,
d)       dopuszcza się lokalizację projektowanej sieci infrastruktury technicznej w pasie drogowym,
3)       minimalną liczbę stanowisk postojowych dla samochodów osobowych zlokalizowanych w obrębie własnej działki dla teren U/MN:
a)       2 stanowiska postojowe na każdy lokal mieszkalny zlokalizowany w budynkach usługowo-mieszkaniowych,
b)       2 stanowiska postojowe na każde 10 miejsc w obiektach gastronomicznych,
c)       2 stanowiska postojowe na każde 100 m² powierzchni użytkowej lub 5 zatrudnionych w obiektach usługowych, innych niż wymienione w lit. b,
d)       ustala się minimalną liczbę stanowisk postojowych przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, zgodnie z przepisami odrębnymi;
4)       zapewnienie w granicach terenu U/MN miejsc postojowych dla wszystkich pojazdów obsługujących teren, w tym autokarów.
 
§ 14. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:
1)       ustala się:
a)       powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci, z uwzględnieniem przepisów odrębnych,
b)       zachowanie istniejącej sieci infrastruktury technicznej, z możliwością jej przebudowy, rozbudowy, remontu lub likwidacji,
c)       nakaz zaopatrzenia w wodę z sieci wodociągowej,
d)       nakaz zapewnienia wody dla celów przeciwpożarowych, zgodnie z przepisami odrębnymi,
e)       nakaz odprowadzenia ścieków bytowych i przemysłowych do kanalizacji sanitarnej, o jakości określonej w przepisach odrębnych,
f)        docelowe podłączenie terenów objętych planem do sieci gazowej zlokalizowanej poza planem;
2)       dopuszcza się:
a)       lokalizację stacji transformatorowych z zapewnieniem dostępu do drogi publicznej,
b)       lokalizację lokalnych przepompowni ścieków na wydzielonych terenach o powierzchni około 200 m2, z zapewnieniem do nich dojazdu sprzętem specjalistycznym,
c)       roboty budowlane w zakresie sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym w szczególności sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, systemu monitoringu wizyjnego oraz systemu służb ratowniczych i bezpieczeństwa publicznego, zgodnie z wytycznymi zarządców poszczególnych sieci i z przepisami odrębnymi;
3)       dla zapewnienia bezpieczeństwa i wymogów eksploatacyjnych sieci infrastruktury technicznej należy zachować pasy ochronne lub strefy kontrolowane wolne od zabudowy stałej i tymczasowej oraz zadrzewień zgodnie z wymogami określonymi przez zarządcę poszczególnych sieci infrastruktury technicznej oraz zgodnie z przepisami odrębnymi.
 
§ 15. Nie określa się sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.
 
§ 16. Dla terenów objętych planem, określa się stawkę, o której mowa w art. 36, ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.
 
§ 17 Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
Uzasadnienie
 
Niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zawiera część tekstową i graficzną i opracowany został m.in. zgodnie z przepisami:
-           Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019 r., poz. 506 ze zm.),
-           Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.),
-           Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. z 2003 r., Nr 164 poz. 1587),
-           Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1065),
-           Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.),
-           Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839),
-           Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1161),
-           Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2067 ze zm.),
-           Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r., poz. 1614 ze zm.),
-           Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 59),
-           Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.),
-           Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.),
-           Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2068 ze zm.),
-           Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.),
-           Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2019 r., poz. 868 ze zm.),
-           Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz.U. z 2015 r., poz. 774 ze zm.),
-           Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2018 r., poz. 1398 ze zm.).
 
          Prace nad planem wykonano w oparciu o Uchwałę Nr 358/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 16 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy torami PKP, ulicą Dworcową, Nadwarciańską, Kosynierów Miłosławskich, obręb Niwka, arkusze 3, 4 - w dwóch etapach A i B. Niniejszy plan realizuje ETAP B.
Celem sporządzenia planu - etap B jest zdefiniowane przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenu, ustalenie parametrów zabudowy oraz wyznaczenie zasad obsługi komunikacyjnej. Etap B planu obejmuje teren o powierzchni 1759,8 m2, który jest własnością prywatną.
Ustalenia planu miejscowego określają m.in.: przeznaczenie, zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, zasady prawidłowej obsługi komunikacyjnej w powiązaniu z istniejącym układem komunikacyjnym miasta, zasady ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego oraz systemowe rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej w nawiązaniu do systemów istniejących.
               
I. Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2-4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 
W projekcie planu miejscowego uwzględniono wymogi określone w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
1)       wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury - poprzez wprowadzenie ustaleń w zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego dotyczących określenia linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu i sposobie zagospodarowania, przeznaczenia terenów oraz wskaźników ich zagospodarowania, parametrów kształtowania zabudowy, wytycznych z zakresu stosowania materiałów wykończeniowych obiektów oraz lokalizacji zieleni izolacyjnej;
2)       walory architektoniczne i krajobrazowe - m.in. poprzez wprowadzenie ustaleń w zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu, maksymalnej i minimalnej intensywność zabudowy, minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalnej wysokości zabudowy oraz linii zabudowy i gabarytów obiektów, a także w zakresie zasad sytuowania szyldów oraz ogrodzeń;
3)       wymagania ochrony środowiska - poprzez wprowadzenie ustaleń w zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, w tym m.in. zapisy dotyczące dopuszczalnych poziomów hałasu, gromadzenia i zagospodarowania odpadów, gospodarki wodno-ściekowej, zagospodarowania wód opadowych, stosowania energii do celów grzewczych, wykorzystania mas ziemnych, realizacji zieleni izolacyjnej;
4)       wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - nie podjęto ustaleń, gdyż na terenie objętym etapem B nie występują obiekty zabytkowe, ani dobra kultury współczesnej;
5)       wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób niepełnosprawnych - poprzez wprowadzenie ustaleń w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenu oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym obszarów w zasięgu GZWP nr 144 - Wielkopolska Dolina Kopalna;
6)       walory ekonomiczne przestrzeni - poprzez ustalenie przeznaczenia terenów z uwzględnieniem prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego oraz poprzez racjonalne wykorzystanie istniejących możliwości powiązań elementów systemów infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, znajdujących się poza obszarem planu;
7)       prawo własności - poprzez ustalenie przeznaczenia terenów z uwzględnieniem stanu prawnego gruntów;
8)       potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa - poprzez wprowadzenie ustaleń w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenu oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym obszarów w zasięgu GZWP nr 144 - Wielkopolska Dolina Kopalna;
9)       potrzeby interesu publicznego - poprzez wprowadzenie ustaleń określonych w art. 1 ust. 2 ustawy;
10)   potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci szerokopasmowych - poprzez wprowadzenie ustaleń w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej umożliwiających wyposażenie terenów w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej oraz precyzując zasady ich realizacji;
11)   zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej - poprzez informację na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, ogłoszenie w prasie i obwieszczenie na tablicach ogłoszeń zapewniających możliwości składania wniosków i uwag do projektu planu miejscowego zgodnie z wymogami art. 17 ust. 1 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
12)   zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych - poprzez przeprowadzenie procedury planistycznej zgodnie z wymogami art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym poprzez:
a)       uzyskanie opinii komisji urbanistyczno-architektonicznej w dniu 30.05.2019 r. oraz uzyskanie wymaganych opinii i uzgodnień z uwzględnieniem ustaleń art. 17 pkt 6 oraz art. 25 ustawy,
b)       zgodnie z art. 17 pkt 9 ustawy oraz zgodnie z art. 39 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w dniach od 07.08.2019 r. do 05.09.2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Puszczykowa wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, z możliwością wnoszenia uwag do dnia 25.09.2019 r.,
c)       przeprowadzenie dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu i w prognozie oddziaływania na środowisko rozwiązaniami w dniu 19.08.2019 r.,
d)       rozpatrzenie uwag - uwagi nie wpłynęły,
oraz poprzez sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko w oparciu o zapisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. W opracowaniu tym zwrócono szczególną uwagę i przeanalizowano oddziaływanie projektowanego zainwestowania na powietrze atmosferyczne, wody powierzchniowe i gruntowe, powierzchnię ziemi, gleby, szatę roślinną, klimat, warunki zamieszkania i zdrowia ludzi, obszary prawnie chronione;
13)   potrzeby zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności - poprzez wprowadzenie ustaleń w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej w tym wykorzystania istniejącej, poza obszarem planu, sieci wodociągowej zapewniającej odpowiednią ilość i jakość wody do celów zaopatrzenia ludności.
 
W projekcie planu miejscowego uwzględniono wymogi określone w art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dotyczące ustalania przeznaczenia terenu lub określania potencjalnego sposobu zagospodarowania i korzystania z terenu z uwzględnieniem:
1)       interesu publicznego i prywatnego, w tym zgłaszanych w postaci wniosków i uwag, zmierzających do ochrony istniejącego stanu zagospodarowania terenu, jak i zmian w zakresie jego zagospodarowania - poprzez wprowadzenie ustaleń w zakresie przeznaczenia terenów z uwzględnieniem potrzeb realizacji inwestycji celu publicznego oraz rozstrzygnięcie wniosków i uwag składanych do projektu planu miejscowego zgodnie z wymogami art. 17 ust. 1 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
2)       analiz ekonomicznych, środowiskowych i społecznych - poprzez sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko i prognozy skutków finansowych z uwzględnieniem potrzeb społeczności lokalnej w zakresie wyznaczania nowych terenów przeznaczonych pod zainwestowanie.
 
W projekcie planu miejscowego uwzględniono wymogi określone w art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dotyczące uwzględnienia wymagań ładu przestrzennego, efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz walorów ekonomicznych przestrzeni w przypadku sytuowania nowej zabudowy w zakresie:
1)       kształtowania struktur przestrzennych przy uwzględnieniu dążenia do minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego - poprzez wprowadzenie ustaleń w zakresie przeznaczenia terenów z uwzględnieniem dostępności komunikacyjnej do dróg publicznych;
2)       lokalizowania nowej zabudowy usługowej lub usługowo-mieszkaniowej w sposób umożliwiający mieszkańcom maksymalne wykorzystanie publicznego transportu zbiorowego jako podstawowego środka transportu - poprzez uwzględnienie przebiegu sieci transportu publicznego poza obszarem planu w ul. Nadwarciańskiej i ul. Kosynierów Miłosławskich;
3)       zapewniania rozwiązań przestrzennych, ułatwiających przemieszczanie się pieszych i rowerzystów - poprzez wprowadzenie ustaleń w zakresie przeznaczenia terenów z uwzględnieniem dostępności komunikacyjnej do dróg publicznych, poza obszarem planu, z uwzględnieniem zlokalizowanych na nich chodników i ścieżek pieszo-rowerowych;
4)       dążenia do planowania i lokalizowania nowej zabudowy na obszarach o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, w granicach jednostki osadniczej w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1443), w szczególności poprzez uzupełnianie istniejącej poza obszarem planu zabudowy - obszar objęty planem miejscowym - etap B nie jest zainwestowany i położony jest w sąsiedztwie terenów mieszkaniowych i usługowych zainwestowanych - projekt przewiduje określenie parametrów dla nowej zabudowy w nawiązaniu do istniejącej struktury funkcjonalno-przestrzennej tej części miasta Puszczykowa.
 
II. Zgodność z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 
Uchwałą Nr 279/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie: uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa, przyjęto nowe Studium. W związku z tym, że Studium jest nowe i nie było konieczności przeprowadzenia jeszcze analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy w celu oceny jego aktualności, dla sporządzania niniejszego planu nie przeprowadzono zgodności z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Niniejszy plan nie narusza ustaleń nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczykowa oraz jest zgodny z obecnie obowiązującymi przepisami odrębnymi.
 
III. Wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy.
 
W projekcie planu miejscowego uwzględniono wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy, poprzez sporządzenie prognozy skutków finansowych, w której określono spodziewane dochody własne i wydatki gminy, w tym wpływy z podatku od nieruchomości oraz wpływ na opłaty i odszkodowania, o których mowa w art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz wydatki związane z realizacją inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.
Prognoza została wykonana dla maksymalnych wartości dotyczących zarówno wydatków jak i dochodów gminy. Maksymalne wartości dotyczą elementów możliwych do oszacowania w dniu opracowania prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W założeniach przyjęto pełną realizację ustaleń planistycznych wynikających z ustalonych w planie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.
 
Burmistrz Miasta Puszczykowa zgodnie z art. 17 pkt 14 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przedstawił Radzie Miasta Puszczykowa projekt planu, który zawiera część tekstową, graficzną oraz rozstrzygnięcia i uzasadnienie. Plan nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczykowa" (Uchwała Nr 279/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 30 stycznia 2018) i jest zgodny z przepisami odrębnymi.
Czynności formalno-prawne sporządzone zostały w trybie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i udokumentowane zostały w sporządzonej dokumentacji prac planistycznych.
Po uchwaleniu planu przez Radę Miasta Puszczykowa uchwała wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych zostanie przekazana wojewodzie w celu oceny ich zgodności z przepisami prawa i publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego obejmie tekst planu stanowiący treść uchwały, część graficzną oraz wymagane rozstrzygnięcia stanowiące załączniki do uchwały.
Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stworzy podstawy prawne do wydawania decyzji administracyjnych dotyczących zagospodarowania przedmiotowego terenu.
Mając na uwadze powyższe uznaje się, że podjęcie uchwały zatwierdzającej projekt planu przez Radę Miasta Puszczykowa jest w pełni zasadne.