Uchwała Nr 114/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 października 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 237/09/V Rady Miasta Puszczykowa z 28 października 2009 r. w sprawie przystąpieni

 
Uchwała Nr 114/19/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 29 października 2019 r.
 
w sprawie uchylenia uchwały Nr 237/09/V Rady Miasta Puszczykowa z 28 października 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: C. Ratajskiego, Dworcowa, Słowackiego, Mickiewicza, obręb Puszczykowo, ark. 12 i 18, obręb Niwka ark. 3 zmienionej uchwałą Nr 135/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z 22 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 237/09/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 października 2009 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: C. Ratajskiego, Dworcowa, Słowackiego, Mickiewicza, obręb Puszczykowo, ark. 12 i 18, obręb Niwka ark. 3.
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019, poz. 506 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. Uchyla się uchwałę Nr 237/09/V Rady Miasta Puszczykowa z 28 października 2009 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: C. Ratajskiego, Dworcowa, Słowackiego, Mickiewicza, obręb Puszczykowo, ark. 12 i 18, obręb Niwka ark. 3 zmienioną Uchwałą Nr 135/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z 22 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 237/09/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 października 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: C. Ratajskiego, Dworcowa, Słowackiego, Mickiewicza, obręb Puszczykowo, ark. 12 i 18, obręb Niwka ark. 3.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Uzasadnienie
 
Dla powyższego terenu od 1.01.2004 roku nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Na wniosek mieszkańców, Rady Miasta oraz Burmistrza Miasta - w 2009 roku podjęta została uchwała Nr 237/09/V Rady Miasta Puszczykowa z 28 października 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: C. Ratajskiego, Dworcowa, Słowackiego, Mickiewicza obejmującego obszar o powierzchni ok. 30 ha.
Na podstawie uchwały Nr 237/09/V Rady Miasta Puszczykowa z 28 października 2009 r. przystąpiono do sporządzenia projektu mpzp. Po przeprowadzeniu wymaganej procedury planistycznej i uzyskaniu uzgodnień organów i instytucji, projekt planu był dwukrotnie wykładany do publicznego wglądu. Ze względu na negatywne stanowisko części zainteresowanych mieszkańców tej części miasta, w 2016 roku podjęta została Uchwała Nr 135/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z 22 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 237/09/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 października 2009 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którą dopuszczono rozdzielenie obszaru opracowania planu na dwie części A i B oraz prowadzenie dalszej procedury planistycznej dla części A i B w oddzielnych etapach.
Dla części B- prace nad planem przerwano.
Dla części A opracowano korektę planu i dwukrotnie wykładano do publicznego wglądu - ostatnio w 2017 roku.
Każdorazowo przy kolejnych czterech wyłożeniach projektu planu do publicznego wglądu - mieszkańcy tej części miasta składali wiele pism z uwagami dotyczącymi zapisów projektu planu. Część uwag została uwzględniona. Jednak nie wszystkie uwagi mogły zostać uwzględnione, ponieważ uniemożliwiłoby to wypracowanie optymalnych rozwiązań przestrzennych.
W związku z przebiegiem prac nad projektem planu oraz z uchwaleniem w 2018 roku nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczykowa - wymuszającym powtórzenie procedury planistycznej - uważa się podjęcie niniejszej uchwały za zasadne.