Uchwala Nr 115/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 października 2019 r. w sprawie: zasad przyznawania wyróżnień honorowych.

 
Uchwala Nr 115/19/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 29 października 2019 r.
 
w sprawie: zasad przyznawania wyróżnień honorowych.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz § 7 ust. 2 Statutu Miasta Puszczykowa (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r., poz. 3607) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Uchwała określa zasady i tryb nadawania przez Radę Miasta Puszczykowa tytułów: „Zasłużony dla Miasta Puszczykowa" i „Honorowy Obywatel Miasta Puszczykowa".
 
§ 2. 
1. Tytuł „Zasłużony dla Miasta Puszczykowa" może zostać nadany osobie fizycznej, osobie prawnej, organizacjom pozarządowym lub innym jednostkom nieposiadającym osobowości prawnej, tytuł przyznaje się w szczególności za zasługi w dziedzinie:
a) aktywnej promocji Miasta,
b) oświaty, nauki, kultury i sportu,
c) działalności społecznej i samorządowej,
d) ratowania życia ludzkiego i mienia,
e) inicjatyw gospodarczych,
f) obronności Ojczyzny.
2. Tytuł „Zasłużony dla Miasta Puszczykowa" w przypadku osób fizycznych może być nadany obywatelom polskim i cudzoziemcom.
3. Tytuł „Zasłużony dla Miasta Puszczykowa" może być nadany pośmiertnie.
4. Osobie wyróżnionej tytułem „Zasłużony dla Miasta Puszczykowa" przysługują następujące przywileje:
a) używanie tytułu „Zasłużony dla Miasta Puszczykowa",
b) uczestniczenie na prawach Honorowego Gościa we wszystkich sesjach Rady Miasta Puszczykowa oraz w innych uroczystościach o charakterze gminnym,
c) bezpłatny wstęp na imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne organizowane przez Miasto Puszczykowo za zaproszeniem.
 
§ 3
1. Tytuł „Honorowy Obywatel Miasta Puszczykowa" jest wyrazem najwyższego uznania, nadaje się go wyłącznie osobom fizycznym niebędącym mieszkańcami Miasta Puszczykowa.
2. Tytuł „Honorowy Obywatel Miasta Puszczykowa" nadawany jest osobom szczególnie zasłużonym dla Miasta Puszczykowa, jego rozwoju oraz promocji.
Tytuł może być również nadany wybitnym osobistościom, których życie i działalność wywarły duży wpływ lub stanowiły inspiracje dla lokalnej społeczności.
3. Tytuł „Honorowy Obywatel Miasta Puszczykowa" może być nadany pośmiertnie.
4. Osobie wyróżnionej tytułem „Honorowy Obywatel Miasta Puszczykowa" przysługują następujące przywileje:
a) używanie tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Puszczykowa",
b) uczestniczenie na prawach Honorowego Gościa we wszystkich sesjach Rady Miasta Puszczykowa oraz w innych uroczystościach o charakterze gminnym,
c) bezpłatny wstęp na imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne organizowane przez Miasto Puszczykowo za zaproszeniem.
 
§ 4. Tytuły „Zasłużony dla Miasta Puszczykowa" oraz „Honorowy Obywatel Miasta Puszczykowa" nadaje się odrębną uchwałą Rady Miasta Puszczykowa.
 
§ 5
1. Z wnioskiem o nadanie tytułu „Zasłużony dla Miasta Puszczykowa" oraz „Honorowy Obywatel Miasta Puszczykowa" mogą występować:
1) Burmistrz Miasta Puszczykowa,
2) grupa co najmniej 5 radnych,
3) organizacje pozarządowe,
4) grupy mieszkańców liczące nie mniej niż 25 osób.
2. Wniosek w sprawie wyróżnienia honorowego składa się Przewodniczącemu Rady Miasta.
3. Zgłoszenie w sprawie przyznania tytułu „Zasłużony dla Miasta Puszczykowa" oraz „Honorowy Obywatel Miasta Puszczykowa" powinno zawierać:
a) dane osobowe wnioskodawcy (imię, nazwisko, adres zamieszkania w przypadku osób fizycznych, kontakt telefoniczny i adres e-mail),
b) dane osobowe kandydata (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania w przypadku osób fizycznych lub adres siedziby),
c) uzasadnienie wniosku z podpisem wnioskodawcy.
4. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 6. Wniosek o nadanie tytułu „Zasłużony dla Miasta Puszczykowa" oraz „Honorowy Obywatel Miasta Puszczykowa" przedkładany jest do zaopiniowania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie wyróżnień honorowych, której skład osobowy określa odrębna uchwała Rady Miasta Puszczykowa.
 
§ 7. Tytuł „Zasłużony dla Miasta Puszczykowa" oraz „Honorowy Obywatel Miasta Puszczykowa" można otrzymać tylko jeden raz.
 
§ 8. Uchwałę o nadaniu tytułu „Zasłużony dla Miasta Puszczykowa" oraz „Honorowy Obywatel Miasta Puszczykowa" podaje się do publicznej wiadomości.
 
§ 9. Uroczyste wręczenie okolicznościowej statuetki odbywa się podczas uroczystej sesji Rady Miasta Puszczykowa lub w innych uroczystych okolicznościach z udziałem radnych Miasta Puszczykowa, po uprzednim zaproszeniu osoby, której nadano tytuł.
 
§ 10. Osoba, która dopuściła się czynu powodującego, iż stała się niegodną tytułu, a w szczególności osoba skazana prawomocnym wyrokiem skazującym za przestępstwo umyślne, może zostać pozbawiona tytułu „Zasłużony dla Miasta Puszczykowa" oraz „Honorowy Obywatel Miasta Puszczykowa" w trybie określonym dla nadania odpowiedniego tytułu.
 
§ 11. Obsługę techniczną Komisji opiniującej wnioski o przyznanie wyróżnień honorowych oraz ewidencję przyznanych wyróżnień honorowych prowadzi Biuro Rady Miasta.
 
§ 12. Traci moc uchwała nr 262/06/IV Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 października 2006 r. w sprawie zasad przyznawania wyróżnień honorowych (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2006 r., Nr 178, poz. 4161).
 
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Puszczykowa.
 
§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
 
Uzasadnienie
 
Podjęcie nowej uchwały w sprawie zasad przyznawania wyróżnień honorowych spowodowane zostało koniecznością doprecyzowania zapisów dotyczących zasad przyznawania tytułów. Dotychczasowa praktyka pokazała również, że konieczne jest uszczegółowienie oraz rozróżnienie tytułów „Zasłużony dla Miasta Puszczykowa" oraz „Honorowy Obywatel Miasta Puszczykowa". Wobec powyższego podjęcie uchwały uznaje się za zasadne.

Załącznik do Uchwały Nr 115

 

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego