Uchwała Nr 117/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 października 2019 r. w sprawie: ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miasta Puszczykowa.

 
Uchwała Nr 117/19/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 29 października 2019 r.
 
w sprawie: ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miasta Puszczykowa.
 
Na podstawie art. 25 ust. 4, ust. 6, ust. 7 i ust. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Ustala się dla przewodniczącego Rady dietę miesięczną w formie zryczałtowanej w wysokości 50% półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 2288).
 
§ 2. Ustala się dietę miesięczną w formie zryczałtowanej:
1) dla wiceprzewodniczącego Rady w wysokości 97% diety przewodniczącego Rady ustalonej zgodnie z § 1,
2) dla przewodniczących komisji Rady w wysokości 85% diety przewodniczącego Rady ustalonej zgodnie z § 1,
3) dla pozostałych radnych w wysokości 75% diety przewodniczącego Rady ustalonej zgodnie z § 1.
 
§ 3. 1. Obniża się radnemu o 25% dietę miesięczną za każdorazową nieobecność nieusprawiedliwioną na posiedzeniach komisji oraz o 50% za każdorazową nieobecność nieusprawiedliwioną na sesji, jednak obniżenie nie może wynieść więcej niż 75% przysługującej diety, o której mowa w § 2.
2. Ustęp 1 nie ma zastosowania w przypadku, gdy radny nieobecność usprawiedliwi przedkładając przewodniczącemu Rady zaświadczenie lekarskie oraz w sytuacji, gdy nieobecność na posiedzeniu wynika z pełnienia innych czynności związanych ze sprawowaniem mandatu.
 
§ 4. Za miesiąc, w którym nie odbywają się sesje Rady, radnym przysługują diety:
1) dla przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady w wysokości 50% diety przewodniczącego Rady ustalonej zgodnie z § 1,
2) dla pozostałych radnych w wysokości 25% diety przewodniczącego Rady ustalonej zgodnie z § 1.
 
§ 5. Wypłaty zryczałtowanych diet dokonuje się raz w miesiącu na podstawie list obecności do 7. dnia następnego miesiąca. Kwoty diet podlegają zaokrągleniu do pełnych złotych w dół.
 
§ 6. Traci moc Uchwała Nr 45/99/III Rady Miasta Puszczykowa z dnia 8 marca 1999 r. w sprawie: określenia zasad wypłacania i ustalania wysokości diet dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, Radnych Rady Miasta.
 
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 8. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Uzasadnienie
 
Podjęcie nowej uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych wynika przede wszystkim z decyzji o zmianie sposobu naliczania diet. Uchwała wprowadza diety w formie zryczałtowanej. Jednocześnie uzależniono wysokość diety od kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, zamiast - jak miało to miejsce dotychczas - od minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.