Uchwała Nr 118/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 października 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 35/18/2018 Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia

 
Uchwała Nr 118/19/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 29 października 2019 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały Nr 35/18/2018 Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2019-2028.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale Nr 35/18/2018 Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 grudnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Pozostała treść uchwały Nr 35/18/2018 Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 grudnia 2018r. pozostaje bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
 
Uzasadnienie
 
       W uchwale ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2019-2028:
1) Dostosowano uchwałę do projektu zmiany uchwały budżetowej.
2) Przesunięto dochody z UE z 2019 r. na 2020 r. na realizację następujących projektów:
a) Zakole Warty w Puszczykowie - rozwój terenów zielonych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania - 1.318.903,74 zł;
b) Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą - 1.520.993,40 zł;
c) Projekt: Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las - 470.143,50 zł.
3) Wprowadzono przedsięwzięcie pn.: Adaptacja na potrzeby harcówki  budynku gospodarczego na działce ewidencyjnej nr 2200 obręb Puszczykowo - zadanie realizowane w ramach puszczykowskiego budżetu obywatelskiego (łączne nakłady 430.000 zł, limit 2019 r. 240.000 zł, limit 2020 r. 190.000 zł).
4) Wprowadzono limit wydatków w 2020 r. (przesunięcie z 2019 r.) na przedsięwzięcie pn.: Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą - 984.625 zł.
5) Zwiększono limit wydatków w 2020 r. (przesunięcie z 2019 r.) na przedsięwzięcie pn.: Projekt: Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las - 602.286,06 zł.