Uchwała Nr 119/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 października 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r.

 
Uchwała Nr 119/19/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 29 października 2019 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 212, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
 § 1. W uchwale budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 14.01.2019 r., poz. 654) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 3.310.040,64 zł do kwoty 56.038.768,66 zł, w tym zmniejsza się dochody  majątkowe o kwotę 3.310.040,64 zł do kwoty 6.219.539,30 zł;
2) w § 2 zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 2.110.040,64 zł do kwoty 57.538.768,66 zł, w tym zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.110.040,64 zł do kwoty 14.095.245,42 zł;
3) § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 1.500.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.500.000 zł."
4) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
5) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
6) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
7) § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Miasta w wysokości 3.702.000 zł, w tym przychody w wysokości 1.502.000 zł z tytułu z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych."
 
§ 2. Pozostała treść uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r. pozostaje bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Uzasadnienie
 
Dochody
Wykreślono dochody z UE na realizację projektów (dochody zostaną zrealizowane w 2020 r.):
1) Zakole Warty w Puszczykowie - rozwój terenów zielonych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania - 1.318.903,74 zł;
2) Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą - 1.520.993,40 zł;
3) Projekt: Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las - 470.143,50 zł.
 
Wydatki
Zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadania:
1) Budowa/przebudowa/modernizacja ulic, w tym ul.: Nowe Osiedle, Żupańskiego, Moniuszki, Klasztorna, Sobieskiego. 2. Wykonanie dokumentacji. 3. Wykup gruntów - 184.401,58 zł (środki pozostały w wyniku korzystnie rozstrzygniętych przetargów).
2) Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą - 984.625 zł (zadanie zostanie zakończone w 2019 r., druga transza płatność nastąpi w 2020 r.) 
3) Modernizacja/budowa budynków komunalnych - 68.728 zł (dokończenie realizacji zadań nastąpi w 2020 r.).
4) Adaptacja na potrzeby harcówki  budynku gospodarczego na działce ewidencyjnej nr 2200 obręb Puszczykowo - zadanie realizowane w ramach puszczykowskiego budżetu obywatelskiego - 190.000 zł (zadanie zostanie zakończone w 2019 r., druga transza płatność nastąpi w 2020 r.).
5) Program budowy i modernizacji oświetlenia ulic (w tym modernizacja oświetlenia będącego własnością Spółki Enea), placów, parkingów i dróg - 80.000 zł (środki pozostały w wyniku korzystnie rozstrzygniętych przetargów).
6) Projekt: Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las - 602.286,06 zł (realizacja zadania nastąpi w 2020 r.).