Uchwała Nr 120/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie: Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Puszczykowa na lata 2019–2022.

 
Uchwała Nr 120/19/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 26 listopada 2019 r.
 
w sprawie: Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Puszczykowa na lata 2019-2022.
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 87 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2067 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Przyjmuje się do realizacji Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Miasta Puszczykowa na lata 2019 - 2022, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
 
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - Miasto w zakresie zadań własnych realizuje sprawy dotyczące ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.
Obowiązek sporządzenia gminnego programu opieki nad zabytkami nakłada na gminę art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2018r., poz. 2067 ze zm.), zgodnie z którym burmistrz sporządza na okres 4 lat gminny program opieki nad zabytkami.
Zgodnie z art. 87 ust. 2 ww. ustawy program ten ma na celu w szczególności:
  1. Włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, wynikających z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju.
  2. Uwzględnienie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego i dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi ekologicznej.
  3. Zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania.
  4. Wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego.
  5. Podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę nad zabytkami.
  6. Określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje konfliktowe związane z wykorzystaniem tych zabytków.
  7. Podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych z opieką nad zabytkami.
Zgodnie z art. 87 ust. 3 ww. ustawy, na wniosek Burmistrza Miasta Puszczykowa - Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków pismem WWKZ.5120.9379.1.2019 z dnia 25.10.2019 r. pozytywnie zaopiniował Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Miasta Puszczykowa na lata 2019-2022. W budżecie Miasta należy zabezpieczyć środki na realizację Programu.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.