Uchwała Nr 121/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w Puszczykowie.

 
Uchwała Nr 121/19/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 26 listopada 2019 r.
 
w sprawie: nadania nazwy ulicy w Puszczykowie.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Ulicy, stanowiącej działkę nr 2189/7, położonej w obrębie Puszczykowo, stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym Miasta Puszczykowa nadaje się nazwę: Henryka Sienkiewicza.
 
§ 2. Położenie ulicy określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/Tomasz Potocki
 
 
Uzasadnienie
 
Prawo użytkowania wieczystego działki nr 2189/7 zostało nabyte przez Miasto Puszczykowo
w czerwcu bieżącego roku na podstawie Uchwały Nr 311/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 kwietnia 2018 r.
Zgodnie z art. 8 ust. 1 a ustawy o drogach publicznych, możliwe jest nadawanie nazwy ulicy drogom wewnętrznym, jednakże za zgodą właściciela. Starosta Poznański jako organ reprezentujący właściciela gruntu, czyli Skarb Państwa, w dniu 8 listopada 2019 r. wyraził zgodę na nadanie powyższej drodze nazwy - Henryka Sienkiewicza.
Zaproponowana nazwa związana jest z osobą niezwykle uznanego polskiego powieściopisarza, dziennikarza, publicysty, działacza społecznego i laureata nagrody Nobla oraz koresponduje
z nazwami przyległych ulic, takich jak: Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego, wobec czego podjęcie uchwały uznaje się za zasadne.