Uchwała Nr 122/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonych w Puszczykowie przy ul. Piaskowe

Uchwała Nr 122/19/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 26 listopada 2019 r.
 
w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonych
w
Puszczykowie przy ul. Piaskowej.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019 r., poz. 506 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1Wyraża się zgodę na oddanie w dzierżawę na rzecz dotychczasowego współdzierżawcy na okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. części o powierzchni 29,4 m² z działki nr 1251, obręb Puszczykowo, ark. mapy 10 i części o powierzchni 10,34 m² z działki nr 1076/8, obręb Puszczykowo, ark. mapy 9, oznaczonych na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
 
Uzasadnienie
 
Dotychczasowy współdzierżawca części nieruchomości będących przedmiotem niniejszej uchwały zwrócił się z prośbą o przedłużenie okresu dzierżawy.
Przepis art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym określa, że uchwała rady gminy jest wymagana w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
Wobec powyższego podjęcie uchwały następującej treści jest uzasadnione.