Uchwała Nr 124/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród n

 
Uchwała Nr 124/19/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 26 listopada 2019 r.
 
w sprawie: przyjęcia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród nauczycielom, za ich osiągnięcia wychowawczo-dydaktyczne i opiekuńcze, zatrudnionym w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 30 ust. 6 i ust. 6a oraz art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 w zw. z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Przyjmuje się regulamin określający tryb i kryteria przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród nauczycielom, za ich osiągnięcia wychowawczo-dydaktyczne i opiekuńcze, zatrudnionym w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo. Regulamin stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Traci moc Uchwała nr 141/04/IV Rady Miasta Puszczykowa z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie: kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Puszczykowo.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 

Uzasadnienie
 
Na mocy art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.) organ prowadzący szkołę, będący jednostką samorządu terytorialnego ustala kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli (w tym podział środków na nagrody organu prowadzącego i dyrektora szkoły). Z uwagi na nieaktualną podstawę prawną obowiązującej uchwały, a także potrzeby wprowadzenia zmian w sposobie tworzenia funduszu nagród oraz doprecyzowania kryteriów i wysokości przyznawania nagród, należało dokonać zmiany uchylając poprzednią uchwałę. Projekt uchwały został uzgodniony ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione.