Uchwała Nr 125/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 47/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie przejęcia od P

 
Uchwała Nr 125/19/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 26 listopada 2019 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały Nr 47/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Miasta.
 
Na podstawie art. 8 ust. 2a i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2068 ze zm.), Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale nr 47/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Miasta, § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
 
„2. Zadanie, o którym mowa w §1 ust. 1, finansowane będzie przez Powiat Poznański w kwocie stanowiącej 50% kosztów całkowitych, lecz nie większej niż 340.500,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści tysięcy pięćset złotych 00/100), a w pozostałej części ze środków własnych Miasta Puszczykowa".
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Uzasadnienie
 
Stosownie do art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, do właściwości zarządcy drogi należą sprawy z zakresu m.in.: budowy i przebudowy dróg. W dniu 23 lipca 2019 r., po aktualizacji kosztów powierzonych zadań, Burmistrz Miasta Puszczykowa wystąpił z wnioskiem znak IZ.7021.29.2019 o przekazanie w 2019 r. dodatkowych środków finansowych w kwocie 100.500,00 zł, co odpowiada wartości dotacji Powiatu Poznańskiego dla Miasta Puszczykowa niewykorzystanych w roku 2018. Przekazanie tych środków zapewni realizację wszystkich powierzonych zadań przy zachowaniu udziału finansowego Powiatu Poznańskiego w wysokości 50% kosztów zadań, w tym tych, których nie zrealizowano w roku 2018.
Wobec powyższego, podjęcie Uchwały Rady Miasta Puszczykowa jest uzasadnione.