Uchwała Nr 126/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 listopada 2019 r. ws.: zmiany uchwały Nr 35/18/2018 Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletni

 
Uchwała Nr 126/19/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 26 listopada 2019 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały Nr 35/18/2018 Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2019-2028.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale Nr 35/18/2018 Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 grudnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:
 
w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Pozostała treść uchwały Nr 35/18/2018 Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 grudnia 2018 r. pozostaje bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki

 
Uzasadnienie
 
W uchwale ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2019-2028 zwiększono nakłady na przedsięwzięcie zimowe utrzymanie dróg.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione.