Uchwała Nr 127/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta

 
Uchwała Nr 127/19/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 17 grudnia 2019 r.
 
w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta Puszczykowa na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną tych dróg.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) i art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2068 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje: 
 
§ 1. Ustala się następujące stawki opłat dziennych za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym:
1)      Za prowadzenie robót na jezdni za zajęcie 1 m2:
a) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości włącznie - 2,00 zł,
b) przy zajęciu jezdni pow. 20% do 50% szerokości włącznie - 5,00 zł,
c) przy zajęciu pow. 50% do całkowitego zajęcia jezdni - 8,00 zł,
d) przy zajęciu pasa drogowego powyżej 100 m2 powierzchni - 50% stawki.
 
2)      Za prowadzenie robót na chodnikach, placach, zatokach postojowych i autobusowych, ścieżkach rowerowych i ciągach pieszych za zajęcie 1m2 - 5,00 zł.
3)      Za prowadzenie robót na pozostałych elementach pasa drogowego (rowy, pasy zieleni, pobocza) za zajęcie 1m2 - 2,00 zł.
4)      Za prowadzenie prac związanych z umieszczeniem w pasie drogowym urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej za zajęcie 1 m2 - 0,20 zł.
 
§ 2. Ustala się następującą stawkę opłaty rocznej za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi zajętej przez rzut poziomy urządzeń:
1)      za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i urządzenia gazowego - roczna opłata 20,00 zł,
2)      za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej w wysokości - roczna opłata 10,00 zł.
 
§ 3. Ustala się następujące stawki opłat dziennych za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym reklam oraz obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:
1)      za 1 m2 rzutu poziomego obiektu handlowego lub usługowego - 1,00 zł,
2)      za 1 m2 powierzchni reklamy - 2,00 zł,
3)      za 1 m2 powierzchni reklamy zawierającej informacje o gminie, powiecie lub województwie, w szczególności w postaci planów, map, tablic, plansz itp. - 0,50 zł.
 
§ 4. Ustala się następującą stawkę opłat dziennych za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w § 1, § 2 i § 3, np. koperty parkingowe, punkty handlowe niebędące obiektami budowlanymi itp.:
- za 1 m2 pasa drogowego - 2,00 zł.
 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 6. Traci moc uchwała Nr 337/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta Puszczykowa, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną tych dróg.
 
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
 
 
 
 
Uzasadnienie
 
W art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2068 ze zm.) nałożony został na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek ustalenia w drodze uchwały wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego. Przedłożony projekt uchwały Rady Miasta Puszczykowa jest właśnie wypełnieniem delegacji zawartej w art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. W uchwale przewidziane zostały różne opłaty za zajęcie pasa drogowego uzależnione od elementu zajętego pasa drogowego. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1815), wprowadziła zmiany do ustawy o drogach publicznych m.in. dotyczące stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej. Wobec powyższego należało dostosować wysokość stawek opłat za zajecie pasa drogowego dróg gminnych na potrzeby prowadzenia robót w pasie drogowym oraz umieszczenia urządzeń i obiektów infrastruktury telekomunikacyjnej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego do obowiązujących przepisów.
Mając na uwadze powyższe podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.