Uchwała Nr 128/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Puszczykowie przy ul. Nadwarciań

 
Uchwała Nr 128/19/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 17 grudnia 2019 r.
 
w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Puszczykowie przy ul. Nadwarciańskiej.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Wyraża się zgodę na oddanie w dzierżawę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy - AQUANET S.A. w trybie bezprzetargowym, na okres od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 31 stycznia 2030 r., części nieruchomości położonej w Puszczykowie, oznaczonej jako działka nr 971/5, obręb Niwka, ark. mapy 10 o powierzchni dzierżawy 40,5 m², oznaczonej na załączniku graficznym do niniejszej uchwały, jako teren pod urządzenia przesyłowe.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Uzasadnienie
 
Spółka AQUANET S.A. zwróciła się z wnioskiem o przedłużenie okresu dzierżawy części nieruchomości położonej przy ul. Nadwarciańskiej w Puszczykowie, zajętej pod kontener monitoringu przepompowni ścieków w Puszczykowie. Powierzchnia dzierżawy obejmuje sam istniejący kontener wraz z przyległym terenem niezbędnym do jego obsługi. Istniejący obiekt powstał w czasie budowy sieci kanalizacji sanitarnej na Niwce, w latach 90. ubiegłego wieku. Przepis art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym określa, że uchwała rady gminy jest wymagana w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Przepis art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami określa, że zawarcie umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu. Wojewoda albo odpowiednia rada lub sejmik mogą wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.
Rada może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy w drodze indywidualnej uchwały dotyczącej konkretnie wskazanej nieruchomości. Burmistrz Miasta Puszczykowa przedkłada niniejszy projekt uchwały z propozycją 10-letniego okresu dzierżawy.
Wobec powyższego podjęcie uchwały następującej treści jest uzasadnione.