Uchwała Nr 129/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Puszczykowie przy ul. Władysława

 

Uchwała Nr 129/19/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 17 grudnia 2019 r.
 
w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Puszczykowie przy ul. Władysława Kosińskiego.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019 r., poz. 506 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1Wyraża się zgodę na oddanie w dzierżawę na rzecz dotychczasowego współdzierżawcy na okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r., część nieruchomości będącej własnością Miasta Puszczykowa, oznaczonej jako działka nr 907/1, obręb Puszczykowo, ark. mapy 8 o powierzchni dzierżawy 153 m², oznaczonej na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta 
/-/ Tomasz Potocki
 
 
Uzasadnienie
 
Dotychczasowy współdzierżawca części nieruchomości będących przedmiotem niniejszej uchwały zwrócił się z prośbą o przedłużenie okresu dzierżawy terenu przylegającego do posesji. Przepis art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym określa, że uchwała rady gminy jest wymagana w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
Wobec powyższego podjęcie uchwały następującej treści jest uzasadnione.
 

 

Załącznik do Uchwały Nr 129