Uchwała Nr 131/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na wykonanie remontu nawierzchni jezdni drogi powiatow

 
Uchwała Nr 131/19/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 17 grudnia 2019 r.
 
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na wykonanie remontu nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2495P na odcinku ul. Dworcowej od ul. Mazurskiej w m. Puszczykowo do drogi wojewódzkiej nr 430.
 
Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Udziela się z budżetu Miasta Puszczykowo pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Poznańskiemu, z przeznaczeniem na realizację zadania będącego zadaniem własnym Powiatu Poznańskiego, polegającego na wykonaniu remontu nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2495P na odcinku ul. Dworcowej od ul. Mazurskiej w m. Puszczykowo do drogi wojewódzkiej nr 430, w kwocie stanowiącej 25% kosztów całkowitych, lecz nie większej niż 110.000,00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych).
 
§ 2. 1. Kwota, o której mowa w §1, przekazana zostanie w roku 2020.
2. Szczegółowe zasady udzielenia pomocy finansowej, o której mowa w §1, określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Miastem Puszczykowo a Powiatem Poznańskim.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
 
 
Uzasadnienie
 
Stosownie do art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, do właściwości zarządcy drogi należą sprawy z zakresu m.in.: remontu, budowy i przebudowy dróg. Burmistrz Miasta pismem znak IZ7011.52.2017 z dnia 7.09.2017 r. wystąpił do Starosty Poznańskiego z prośbą o wykonanie zadania polegającego na remoncie nawierzchni drogi powiatowej nr 2495P na odcinku od ul. Mazurskiej w m. Puszczykowo do drogi wojewódzkiej 430, będącego zadaniem własnym Powiatu Poznańskiego. Została już wykonana dokumentacja remontu fragmentu nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2495P, przy udziale Miasta Puszczykowo, stanowiącym 50% kosztów.
W nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji, Burmistrz Miasta Puszczykowo pismem znak IZ7021.116.2019 wystąpił do Starosty Poznańskiego z propozycją współfinansowania przedmiotowego zadania, deklarując jednocześnie udział własny w kosztach w wysokości 25%. Starosta Poznański pismem nr WD.7126.39.2018 z dnia 25.11.2019 roku przystał na propozycję Burmistrza.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.