Uchwała Nr 132/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 35/18/2018 Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Wielo

 

 
Uchwała Nr 132/19/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 17 grudnia 2019 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały Nr 35/18/2018 Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2019-2028.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale Nr 35/18/2018 Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 grudnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:
1)      w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2)      w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Pozostała treść uchwały Nr 35/18/2018 Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 grudnia 2018 r. pozostaje bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki

 

 

 
Uzasadnienie
 
       W uchwale w sp. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2019-2028:
1)      Dostosowano uchwałę do projektu zmiany uchwały budżetowej.
2)      Dokonano przesunięć między latami 2019-2020 w zakresie dochodów z UE na realizację następujących projektów:
a)      Zakole Warty w Puszczykowie - rozwój terenów zielonych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania,
b)      Rewitalizacja willi "Mimoza" w Puszczykowie na cele społeczno-kulturalne,
c)      Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykówko wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
3)      Dokonano zmian w zakresie kwot dotacji na projekty, o których mowa w pkt 2.
4)      Dokonano zwiększenia limitu wydatków 2020 r. na przedsięwzięcia pn.:
a)      Adaptacja na potrzeby harcówki  budynku gospodarczego na działce ewidencyjnej nr 2200 obręb Puszczykowo - zadanie realizowane w ramach puszczykowskiego budżetu obywatelskiego,
b)      Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
c)      Program budowy i modernizacji dróg.