Uchwała Nr 133/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r.

 

 
Uchwała Nr 133/19/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 17 grudnia 2019 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r.
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 212, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
 § 1. W uchwale budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 14.01.2019 r. poz. 654) wprowadza się następujące zmiany:
1)      w § 1 zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 100.000 zł do kwoty 57.592.038,43 zł, w tym:
a)      zwiększa się dochody  bieżące o kwotę 397.249,47 zł do kwoty 51.869.748,60 zł,
b)      zmniejsza się dochody  majątkowe o kwotę 497.249,47 zł do kwoty 5.722.289,83 zł;
2)      w § 2 zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 1.600.000 zł do kwoty 57.592.038,43 zł, w tym:
a)      zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.010.000 zł do kwoty 44.056.793,01 zł,
b)      zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 590.000 zł do kwoty 13.535.245,42 zł;
3)      skreśla się § 2 ust. 3;
4)      w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
5)      w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
6)      w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
7)      w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
8)      § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Miasta w wysokości 2.202.000 zł, w tym przychody w wysokości 2.000 zł z tytułu z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych."
9)      § 9 otrzymuje brzmienie:
§ 9. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 60.789 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 151.000 zł, w tym na:
1)     wydatki bieżące w wysokości 130.000 zł, w tym na:
a)      realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 120.000 zł,
b)      wydatki oświatowe w wysokości 10.000 zł;
2)     wydatki majątkowe w wysokości 21.000 zł, w tym na:
a)      pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 21.000 zł."
 
§ 2. Pozostała treść uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r. pozostaje bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
Uzasadnienie
 
Dochody
  1. Wprowadzono dochody w kwocie 1.268.218 zł z Funduszu Dróg Samorządowych na modernizację ul. Sobieskiego oraz budowę ul. Mazurskiej.
  2. Wprowadzono dochody ze środków UE na zadanie Zakole Warty w Puszczykowie - rozwój terenów zielonych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania - 1.273.725 zł;
  3. Zmniejszono dochody z tytułu środków UE na zadanie Rewitalizacja willi "Mimoza" w Puszczykowie na cele społeczno-kulturalne o kwotę 2.320.343,84 zł.
  4. Zmniejszono dochody z tytułu udziału mieszkańców w projekcie Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las o kwotę 379.040.20 zł.
  5. Zmniejszono dochody z tytułu środków UE na zadanie Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykówko wraz z infrastrukturą towarzyszącą o kwotę 431.808.43 zł.
  6. W pozostałym zakresie dokonano zmian dochodów do wysokości przewidywanego wykonania.
 
Wydatki
  1. Dokonano przesunięcia wydatków z rozdziału 60016 do rozdziału 60018 w zakresie budowy ul. Mazurskiej i modernizacji ul. Sobieskiego.
  2. Zmniejszono kwotę rezerwy ogólnej i rezerw celowych.
  3. Zmniejszono kwoty wydatków na zadania bieżące i majątkowe, które nie zostaną wykonane w 2019 r.
 
Deficyt
 
W wyniku zmian kwot dochodów i wydatków zmniejszono kwotę deficytu o 1.500.000 zł do kwoty 0 zł.