Uchwała Nr 134/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2020-2028.

                     
Uchwała Nr 134/19/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 17 grudnia 2019 r.
 
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2020-2028.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Puszczykowa na lata 2020-2028, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
 
§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2020-2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
 
§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:
1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
3) do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. 
2.  Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 5. Traci moc uchwała nr 35/18/VIII Rady Miasta Puszczykowo z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2019-2028.
 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.
 
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
 
Uzasadnienie
 
W projekcie WPF dokonano zmian wynikających z autopoprawki do projektu uchwały budżetowej na 2020 r.:
1. W załączniku nr 1:
1) zwiększenie dochodów o kwotę 1.500.000 zł, w tym zwiększenie o kwotę 16.313,13 zł pozostałych dochodów bieżących i zwiększenie o kwotę 1.483.686,87 zł dochodów majątkowych z dotacji i środków na inwestycje.
2) zwiększenie wydatków o kwotę 1.500.000 zł, w tym zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1.380.000 zł, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 120.000 zł (w tym zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia o kwotę 12.579,94 zł),
3) dokonano zmian limitów wydatków na przedsięwzięcia, zgodnie z załącznikiem nr 2,
4) dokonano zmian w finansowaniu zadań z udziałem środków których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp: w kol. 9.2 i 9.2.1 zwiększono kwotę dochodów o 1.483.686,87 zł, w kol. 9.2.1.1 zwiększono kwotę dochodów o 1.104.646,67 zł, w kol. 9.4 i 9.4.1 zmniejszono wydatki o kwotę 227.821 zł, w kol. 9.4.1.1 zwiększono wydatki o kwotę 12.693,69 zł.
5) wykreślono w kol. 1.1.1 w roku 2025 kwotę 3 zł, w kol. 1.1.3 w roku 2027 kwotę 664 zł.
2. W załączniku nr 2:
1) wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach: Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą, Zimowe utrzymanie dróg, Wykonanie usług w zakresie audytu wewnętrznego, Program budowy i modernizacji dróg, Program budowy i modernizacji oświetlenia ulic, Adaptacja na potrzeby harcówki budynku gospodarczego na działce ewidencyjnej nr 2200 obręb Puszczykowo.