Uchwała Nr 37/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie: planu pracy Rady Miasta Puszczykowa na rok 2019

 
Uchwała Nr 37/19/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 29 stycznia 2019 r.
 
w sprawie: planu pracy Rady Miasta Puszczykowa na rok 2019.
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz § 2 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Rady Miasta Puszczykowa, stanowiącego załącznik nr 2 do Statutu Miasta Puszczykowa, przyjętego uchwałą nr 159/12/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: Statutu Miasta Puszczykowa (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r. poz. 3633) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Przyjmuje się plan pracy Rady Miasta Puszczykowa na rok 2019, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. W uzasadnionych przypadkach upoważnia się Przewodniczącego Rady Miasta, po zasięgnięciu opinii Wiceprzewodniczącego Rady Miasta, do zmiany terminów sesji wynikających z planu.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki 
 
 
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Rady Miasta Puszczykowa, który stanowi załącznik nr 2 do Statutu Miasta Puszczykowa, w pierwszym roku kadencji Rada działa zgodnie z rocznym planem pracy przyjętym w ciągu trzech miesięcy od jej rozpoczęcia.