Uchwała Nr 39/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 9/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie: powołania Komi

 
Uchwała Nr 39/19/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 29 stycznia 2019 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały nr 9/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie: powołania Komisji doraźnej ds. Statutu Miasta Puszczykowa.
 
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) i § 13 ust. 3 uchwały nr 159/12/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: Statutu Miasta Puszczykowa (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r. poz. 3633) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale nr 9/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie: powołania Komisji doraźnej ds. Statutu Miasta Puszczykowa zmienia się treść § 1 ust. 2, który otrzymuje brzmienie:
 
„2. Zadaniem Komisji jest przygotowywanie na podstawie wniosków radnych i innych mieszkańców propozycji zmian w Statucie Miasta Puszczykowa w terminie do końca lutego 2019 roku.”
 
§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nr 9/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie: powołania Komisji doraźnej ds. Statutu Miasta Puszczykowa pozostają bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki 
 
 
 
Uzasadnienie
 
W związku ze znacznym zakresem prac niezbędnych do opracowania nowego Statutu Miasta Puszczykowa konieczne jest wyznaczenie nowego terminu, do którego propozycje zmian zostaną przygotowane. Wobec powyższego podjęcie uchwały uznaje się za zasadne.