Uchwała Nr 40/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie: powierzenia reprezentowania Miasta Puszczykowa w związku międzygminnym „Schronisko dla zwierząt - SCHRONI

 
Uchwała Nr 40/19/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 29 stycznia 2019 r.
 
w sprawie: powierzenia reprezentowania Miasta Puszczykowa w związku międzygminnym „Schronisko dla zwierząt - SCHRONISKO”.
 
Na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Powierza się reprezentowanie Miasta Puszczykowa w związku międzygminnym „Schronisko dla zwierząt - SCHRONISKO” Zastępcy Burmistrza Miasta Puszczykowa panu Władysławowi Ślisińskiemu.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki 
 
 
 
Uzasadnienie
 
W związku z wnioskiem Burmistrza Miasta o powierzenie reprezentowania Miasta Puszczykowa w związku międzygminnym „Schronisko dla zwierząt - SCHRONISKO” podjęcie uchwały jest uzasadnione.