Uchwała Nr 41/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Ni

 
Uchwała Nr 41/19/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 29 stycznia 2019 r.
 
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Niwka Stara i Jaskółcza, obręb Niwka, ark. 11 - w dwóch etapach I i II - ETAP I.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1.  1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Niwka Stara i Jaskółcza, obręb Niwka, ark. 11 - w dwóch etapach I i II - ETAP I, po stwierdzeniu, iż nie narusza on ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczykowa" uchwalonego uchwałą Nr 279/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 30 stycznia 2018 r., zwany dalej „planem".
2.    Granicę obszaru objętego planem - ETAP I, określa rysunek planu.
3.    Integralnymi częściami uchwały są:
1) załącznik Nr 1 - stanowiący część graficzną, zwaną „rysunkiem planu", opracowany w skali 1:1000 i zatytułowany: „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Niwka Stara i Jaskółcza, obręb Niwka, ark. 11 - w dwóch etapach I i II - ETAP I";
2) załącznik Nr 2 - stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miasta Puszczykowa o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu;
3) załącznik Nr 3 - stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miasta Puszczykowa o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
 
§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię określoną rysunkiem planu, wyznaczającą najbliższe możliwe usytuowanie budynku względem granicy działki;
2) działce - należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
3) terenie - należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;
4) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć, wyrażony w procentach, stosunek łącznej powierzchni zabudowy wszystkich budynków zlokalizowanych na działce budowlanej w odniesieniu do powierzchni działki;
5) dachu płaskim - należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia połaci dachowych do 12°;
6) budynku gospodarczo-garażowym - należy przez to rozumieć budynek gospodarczy, budynek gospodarczy z wydzieloną przestrzenią dla celów garażowania pojazdów samochodowych lub budynek garażowy;
7) tablicach informacyjnych - należy przez to rozumieć element systemu informacji miejskiej, informacji turystycznej, przyrodniczej lub edukacji ekologicznej;
8) systemie informacji miejskiej - należy przez to rozumieć zaprojektowany dla miasta Puszczykowa system tablic informacyjnych, opisujących i ułatwiających orientację,
w tym tablicę z nazwą ulicy, numerem posesji, tablicę informującą o obiektach użyteczności publicznej;
9) usługach nieuciążliwych - należy przez to rozumieć usługi, które nie powodują przekroczenia standardów jakości środowiska na terenach oraz poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny, zgodnie z przepisami odrębnymi oraz działalność związaną z prowadzeniem czynności świadczonych na rzecz ludności i firm, przeznaczoną dla celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowej oraz ogólnospołecznej o charakterze lokalnym, niezwiązaną z działalnością produkcyjną;
10) zieleni izolacyjnej - należy przez to rozumieć wielogatunkowe nasadzenia zieleni wysokiej oraz krzewów z wykorzystaniem gatunków zimozielonych.
 
§ 3. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) granica obszaru objętego planem miejscowym;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) przeznaczenie terenów oznaczone symbolami graficznymi i literowymi;
5) zieleń izolacyjna.
 
§ 4. Ustala się następujące przeznaczenie terenów:
1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczony symbolem MN;
2) teren zabudowy usługowo-mieszkaniowej oznaczony symbolem U/MN;
3) teren zabudowy usługowej oznaczony symbolem U;
4) teren drogi wewnętrznej oznaczony symbolem KDW.
 
§ 5. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się nakaz sytuowania budynków z uwzględnieniem nieprzekraczalnych linii zabudowy wyznaczonych na rysunku planu;
2) zakazuje się lokalizacji:
a) tymczasowych obiektów budowlanych, z wyjątkiem obiektów tymczasowych lokalizowanych na czas budowy,
b) nowych napowietrznych sieci infrastruktury technicznej,
c) budynków garażowych i garażowo-gospodarczych z blachy;
3) dopuszcza się:
a) wysunięcie przed nieprzekraczalną linię zabudowy:
- elementów takich jak: okapy, gzymsy, balkony i zadaszenia nad wejściami o maksymalnie 1,5 m,
- elementów takich jak: schody zewnętrzne, pochylnie i zjazdy do garaży o maksymalnie 3 m,
b) lokalizację tablic informacyjnych w systemie informacji miejskiej, zgodnie z zasadami przyjętymi w mieście,
c) lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej, przed wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy.
 
§ 6. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
1) ustala się:
a) wszelkie oddziaływania związane z prowadzoną działalnością usługową nie mogą powodować przekroczenia standardów jakości środowiska określonych przepisami odrębnymi na terenach oraz poza terenami, do których inwestor posiada tytuł prawny, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w przepisach odrębnych,
b) dla terenu U/MN i U zachowanie dopuszczalnych poziomów hałasu, określonych w przepisach odrębnych, jak dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży lub domów opieki społecznej,
c) dla terenu MN zachowanie dopuszczalnych poziomów hałasu, określonych w przepisach odrębnych, jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
d) zagospodarowanie odpadów zgodnie z regulaminem utrzymania porządku i czystości w gminie oraz przepisami odrębnymi,
e) wykonanie zabezpieczenia przed przenikaniem zanieczyszczeń do gruntu i wód dla istniejących i projektowanych dróg, parkingów i placów zgodnie z przepisami odrębnymi,
f) odprowadzanie ścieków bytowych i przemysłowych do sieci kanalizacji sanitarnej,
g) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w granicach działek,
h) docelowe odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących
z dróg do kanalizacji deszczowej,
i) w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw dla celów grzewczych, uwzględnienie ograniczeń i zakazów zgodnie z przepisami odrębnymi,
j) stosowanie energii dla celów grzewczych wyłącznie na bazie paliw
i urządzeń charakteryzujących się niskimi wskaźnikami emisji lub odnawialnych źródeł energii,
k) wykorzystanie mas ziemnych, spełniających standardy jakości gleb lub ziemi, uzyskanych w wyniku prac ziemnych na terenach ich powstawania do ukształtowania terenu, w tym dla urządzania zieleni towarzyszącej inwestycjom, z zastrzeżeniem § 14 pkt 2,
l) realizację zieleni izolacyjnej w miejscach oznaczonych na rysunku planu symbolem graficznym, z zastrzeżeniem § 14 pkt 2,
m) zachowanie istniejących zadrzewień, a w przypadku kolizji z planowanym sposobem zagospodarowania i zabudowy, nakaz ich przesadzenia lub wprowadzenia nowych nasadzeń w granicach obszarów objętych planem, z zastrzeżeniem § 14 pkt 2 lub na obszarach poza planem wskazanych przez służby gminne;
2) zakazuje się:
a) lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oraz potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko określonych w przepisach odrębnych z wyjątkiem inwestycji celu publicznego,
b) lokalizacji zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii,
c) odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu i do wód powierzchniowych,
d) lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków;
3) dopuszcza się usuwanie nadmiarów mas ziemnych poza obszar planu zgodnie z przepisami odrębnymi.
 
§ 7. W zakresie zasad kształtowania krajobrazu:
1) ustala się:
a) maksymalną wysokość ogrodzeń w granicy z drogami do 1,5 m,
b) stosowanie ogrodzeń ażurowych, w których część ażurowa stanowi nie mniej niż 60 % powierzchni ogrodzenia, od strony dróg;
2) zakazuje się lokalizowania:
a) urządzeń reklamowych,
b) szyldów na ogrodzeniach oraz budynkach garażowych i garażowo-gospodarczych,
c) prefabrykowanych przęsłowych ogrodzeń betonowych lub żelbetowych;
3) dopuszcza się:
a) lokalizację obiektów małej architektury,
b) lokalizację obiektów małej architektury przed wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy,
c) umieszczanie szyldów:
- na terenie MN o powierzchni do 1 m2 na jednej działce,
- na terenie U/MN o powierzchni do 2 m2 na jednej działce,
- na terenie U o powierzchni do 3 m2 na jednej działce,
przy czym lokalizacja tych urządzeń nie może powodować uciążliwości dla uczestników ruchu drogowego, takich jak np.: utrudnienie czytelności informacji drogowskazowej, ograniczenie widoczności, olśnienie.
 
§ 8. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej nie podejmuje się ustaleń.
 
§ 9. W zakresie wymagań wynikających z potrzeby kształtowania przestrzeni publicznych nie podejmuje się ustaleń.
 
§ 10. W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu, na terenie oznaczonym symbolem MN:
1)      ustala się:
a) lokalizację nie więcej niż jednego wolnostojącego budynku mieszkaniowego jednorodzinnego w obrębie jednej działki, z zastrzeżeniem § 14 pkt 2,
b) lokalizację nie więcej niż jednego budynku garażowego lub garażowo-gospodarczego w obrębie jednej działki, z zastrzeżeniem § 14 pkt 2,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
d) minimalną powierzchnię działki na 1000 m2,
e) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,5,
f) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,02,
g) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 50% powierzchni działki,
h) maksymalną powierzchnię zabudowy - 25% powierzchni działki, jednak nie więcej niż 300 m2,
i) dla budynków mieszkaniowych jednorodzinnych stosowanie dachów stromych o nachyleniu połaci dachowych od 17° do 45° lub dachy płaskie,
j) dla budynków garażowych lub garażowo-gospodarczych stosowanie dachów stromych o nachyleniu połaci dachowych do 45° lub płaskich,
k) maksymalną wysokość budynku mieszkaniowego jednorodzinnego krytego dachem stromym - 10,5 m, w linii kalenicy dachu,
l) maksymalną wysokość budynku mieszkaniowego jednorodzinnego krytego dachem płaskim - 7,5 m,
m) maksymalną wysokość budynku garażowego lub garażowo-gospodarczego krytego dachem stromym - 5 m, w linii kalenicy dachu,
n) maksymalną wysokość budynku garażowego lub garażowo-gospodarczego krytego dachem płaskim - 3,5 m,
o) maksymalną powierzchnię budynku garażowego lub garażowo-gospodarczego - 70 m2,
p) maksymalną liczbę kondygnacji dla budynku mieszkaniowego jednorodzinnego - dwie kondygnacje naziemne, w tym poddasze użytkowe,
q) maksymalną liczbę kondygnacji dla budynku garażowego lub garażowo-gospodarczego - jedna kondygnacja naziemna,
r) pokrycie dachów stromych: dachówką ceramiczną oraz materiałami imitującymi dachówkę ceramiczną, w tym blacho-dachówką oraz blachą na rąbek stojący, drewnem, gontem lub łupkiem w kolorach od brunatnego poprzez ceglany do odcieni czerwonego oraz w odcieniach grafitu i szarości,
s) stosowanie na elewacjach budynków materiałów wykończeniowych typu: tynk w jasnych, pastelowych kolorach, cegła, drewno, materiały drewnopochodne, kamień, beton architektoniczny,
t) zakaz podpiwniczenia budynków,
u) dostęp do drogi publicznej poprzez drogę oznaczoną symbolem KDW,
v) nakaz zapewnienia stanowisk postojowych na terenie posesji, zgodnie z zapisami §17 pkt 3;
2)      dopuszcza się:
a) lokalizację:
- sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
- dojść, dojazdów i miejsc postojowych, z zastrzeżeniem § 14 pkt 2,
b) zmiany ukształtowania terenu o nie więcej niż 1 m w stosunku do istniejącego poziomu terenu.
 
§ 11. W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu, na terenach oznaczonych symbolem U/MN:
1) ustala się:
a) lokalizację budynków usługowych, usługowo-mieszkaniowych, garażowych lub garażowo-gospodarczych,
b) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
c) minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki na 1200 m2,
d) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,6,
e) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,02,
f) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 45% powierzchni działki,
g) powierzchnię zabudowy nie większą niż 30% powierzchni działki, jednak nie więcej niż 1000 m2,
h) stosowanie dachów spadzistych dla budynków usługowych, usługowo-mieszkaniowych, garażowych lub garażowo-gospodarczych, o nachyleniu połaci dachowych od 17° do 50° lub płaskich,
i) maksymalną wysokość budynku usługowego lub usługowo-mieszkaniowego krytego dachem spadzistym - 10,5 m w linii kalenicy dachu,
j) maksymalną wysokość budynku usługowego lub usługowo-mieszkaniowego krytego dachem płaskim - 7,5 m,
k) maksymalną liczbę kondygnacji dla budynku usługowego lub usługowo-mieszkaniowego - dwie kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe,
l) maksymalną wysokość budynków garażowych lub garażowo-gospodarczych krytych dachem spadzistym - 6 m w linii kalenicy dachu,
m) maksymalną wysokość budynków garażowych lub garażowo-gospodarczych krytych dachem płaskim - 3,5 m,
n) maksymalną liczbę kondygnacji dla budynków garażowych lub garażowo-gospodarczych - jedna kondygnacje nadziemna,
o) pokrycie dachów spadzistych: dachówką ceramiczną oraz materiałami imitującymi dachówkę ceramiczną, w tym blacho-dachówką oraz blachą na rąbek stojący, drewnem, gontem lub łupkiem w kolorach od brunatnego poprzez ceglany do odcieni czerwonego oraz w odcieniach grafitu i szarości,
p) stosowanie na elewacjach budynków materiałów wykończeniowych typu: tynk w jasnych, pastelowych kolorach, cegła, drewno, materiały drewnopochodne, kamień, beton architektoniczny,
q) maksymalną szerokość elewacji frontowej budynków usługowych, usługowo-mieszkaniowych, garażowych lub garażowo-gospodarczych od strony drogi oznaczonej symbolem KDW - 16 m każdy,
r) realizację zieleni izolacyjnej o minimalnej szerokości 5 m, zgodnie z rysunkiem planu,
s) dostęp do drogi publicznej poprzez drogę oznaczoną symbolem KDW lub z ul. Niwka Stara, zlokalizowanej poza planem,
t) nakaz zapewnienia stanowisk postojowych na działce budowlanej, zgodnie
z §17 pkt 3;
2) dopuszcza się:
a) lokalizację nowej zabudowy przy zastosowaniu parametrów określonych w niniejszej uchwale i z zastrzeżeniem § 14 pkt 2,
b) zachowanie istniejącej zabudowy z możliwością remontu i przebudowy oraz rozbudowy i nadbudowy przy zastosowaniu parametrów określonych w niniejszej uchwale z zastrzeżeniem § 14 pkt 2,
c) w budynkach usługowo-mieszkaniowych realizację lokali mieszkaniowych stanowiących nie więcej niż 45% ich powierzchni użytkowej,
d) lokalizację:
- sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
- dojść i dojazdów, parkingów i miejsc postojowych,
- urządzeń służących rekreacji, w tym placów zabaw, basenów, urządzeń sportowych - zewnętrznych siłowni, boisk,
z zastrzeżeniem § 14 pkt 2,
e) lokalizację usług wyłącznie nieuciążliwych w zakresie:
- usług opieki społecznej, w tym usług świadczonych wraz z zakwaterowaniem osobom w podeszłym wieku, osobom upośledzonym, dzieciom i młodzieży oraz innym osobom; usług opieki wychowawczej i społecznej dla dzieci i młodzieży świadczone bez zakwaterowania,
- usług zdrowia, w tym żłobków,
- usług oświaty, w tym szkół, przedszkoli, świetlic oraz bibliotek,
- usług turystyki, rekreacji i wypoczynku w tym gastronomii, hotelarstwa oraz ośrodki szkoleniowo-konferencyjne,
- usług kultury, w tym domów kultury.
 
§ 12. W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu, na terenach oznaczonych symbolem U:
1) ustala się:
a) lokalizację budynków usługowych, garażowych lub garażowo-gospodarczych,
b) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
c) minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki na 1200 m2,
d) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,6,
e) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy -  0,02,
f) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 45% powierzchni działki,
g) powierzchnię zabudowy nie większą niż 30% powierzchni działki, jednak nie więcej niż 1200 m2,
h) stosowanie dachów spadzistych dla budynków usługowych, garażowych lub garażowo-gospodarczych, o nachyleniu połaci dachowych od 17° do 50° lub płaskich,
i) maksymalną wysokość budynku usługowego krytego dachem spadzistym - 10,5 m w linii kalenicy dachu,
j) maksymalną wysokość budynku usługowego krytego dachem płaskim - 7,5 m,
k) maksymalną liczbę kondygnacji dla budynku usługowego - dwie kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe,
l) maksymalną wysokość budynków garażowych lub garażowo-gospodarczych krytych dachem spadzistym - 6 m w linii kalenicy dachu,
m) maksymalną wysokość budynków garażowych lub garażowo-gospodarczych krytych dachem płaskim - 3,5 m,
n) maksymalną liczbę kondygnacji dla budynków garażowych lub garażowo-gospodarczych - jedna kondygnacje nadziemna,
o) pokrycie dachów spadzistych: dachówką ceramiczną oraz materiałami imitującymi dachówkę ceramiczną, w tym blacho-dachówką oraz blachą na rąbek stojący, drewnem, gontem lub łupkiem w kolorach od brunatnego poprzez ceglany do odcieni czerwonego oraz w odcieniach grafitu i szarości,
p) stosowanie na elewacjach budynków materiałów wykończeniowych typu: tynk w jasnych, pastelowych kolorach, cegła, drewno, materiały drewnopochodne, kamień, beton architektoniczny,
q) realizację zieleni izolacyjnej o minimalnej szerokości 5 m, zgodnie z rysunkiem planu,
r) dostęp do drogi publicznej poprzez drogę oznaczoną symbolem KDW lub z ul. Niwka Stara, zlokalizowanej poza planem,
s) nakaz zapewnienia stanowisk postojowych na działce budowlanej, zgodnie
z §17 pkt 3;
2)      dopuszcza się:
f) lokalizację nowej zabudowy przy zastosowaniu parametrów określonych w niniejszej uchwale i z zastrzeżeniem § 14 pkt 2,
g) zachowanie istniejącej zabudowy z możliwością remontu i przebudowy oraz  rozbudowy i nadbudowy przy zastosowaniu parametrów określonych w niniejszej uchwale z zastrzeżeniem § 14 pkt 2,
h) w budynkach usługowych realizację lokali mieszkaniowych stanowiących nie więcej niż 10% ich powierzchni użytkowej,
i) lokalizację:
- sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
- dojść i dojazdów, parkingów i miejsc postojowych,
- urządzeń służących rekreacji, w tym placów zabaw, basenów, urządzeń sportowych - zewnętrznych siłowni, boisk,
z zastrzeżeniem § 14 pkt 2,
j) lokalizację usług wyłącznie nieuciążliwych w zakresie:
- usług opieki społecznej, w tym usług świadczonych wraz z zakwaterowaniem osobom w podeszłym wieku, osobom upośledzonym, dzieciom i młodzieży oraz innym osobom; usług opieki wychowawczej i społecznej dla dzieci i młodzieży świadczone bez zakwaterowania,
- usług zdrowia, w tym żłobków,
- usług oświaty, w tym szkół, przedszkoli, świetlic oraz bibliotek,
- usług turystyki, rekreacji i wypoczynku w tym gastronomii, hotelarstwa oraz ośrodki szkoleniowo-konferencyjne,
- usług kultury, w tym domów kultury.
 
§ 13. W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu oznaczonego symbolem KDW:
1) ustala się realizację drogi wewnętrznej o zmiennej szerokości od 8 m do 11 m, zgodnie z rysunkiem planu, z zastrzeżeniem § 14 pkt 2;
2) dopuszcza się lokalizację projektowanej sieci infrastruktury technicznej na obszarze drogi wewnętrznej KDW, w liniach rozgraniczających, z zastrzeżeniem § 14 pkt 2;
3) dopuszcza się zagospodarowanie zielenią, w tym nowych nasadzeń drzew i krzewów na terenach wolnych od utwardzenia, z zastrzeżeniem § 14 pkt 2.
 
§ 14. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym tereny górnicze, a także obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa:
1) ustala się nakaz uwzględnienia ograniczeń wynikających z położenia obszarów objętych planem w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 144 - Wielkopolska Dolina Kopalna - wody czwartorzędowe, będące obszarem wysokiej ochrony;
2) ustala się nakaz uwzględnienia przepisów odrębnych, dotyczących obszarów objętych planem położonych w zasięgu obszaru szczególnego zagrożenia powodzią o p = 1% oraz obszaru, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi p = 0,2%, które na rysunku planu zostały oznaczone symbolami graficznymi;
3) nie podejmuje się ustaleń odnośnie terenów górniczych, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planie zagospodarowania przestrzennego województwa.
 
§ 15. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:
1) zakazuje się realizacji zabudowy na działkach powstałych po uchwaleniu planu
o powierzchniach mniejszych niż wyznaczone w planie;
2) ustala się następujące parametry działek budowlanych powstałych w wyniku scalania i podziału:
a) na terenie MN:
- minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek - 1000 m2,
- minimalna szerokość frontu działki - 18,0 m,
- kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: 70o - 110o,
b) na terenie U/MN:
- minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek - 1200 m2,
- minimalna szerokość frontu działki - 20,0 m,
- kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: 70o - 110o,
c) na terenie U:
- minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek - 1200 m2,
- minimalna szerokość frontu działki - 20,0 m,
- kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: 70o - 110o;
3) dopuszcza się:
a) podziały terenów objętych planem przy założeniu dostępu każdej działki do drogi publicznej,
b) łączenie działek w ramach terenów o tym samym przeznaczeniu;
4) nie obowiązują minimalne powierzchnie projektowanych działek
w przypadku realizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
5) nie wskazuje się terenów wymagających wszczęcia procedury scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych.
 
§ 16. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenu oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, ustala się:
1) nakaz uwzględnienia ograniczeń określonych w przepisach odrębnych, wynikających z częściowego położenia obszarów objętych planem w zasięgu obszaru szczególnego zagrożenia powodzią o p = 1% oraz obszaru, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi p = 0,2%, które na rysunku planu zostały oznaczone symbolami graficznymi;
2) obowiązują przepisy odrębne wynikające z położenia obszaru planu:
a) w zasięgu obszaru szczególnego zagrożenia powodzią, który na rysunku planu został oznaczony symbolem graficznym,
b) w otulinie Wielkopolskiego Parku Narodowego,
c) w sąsiedztwie obszaru specjalnej ochrony ptaków Ostoja Rogalińska (PLB300017) oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Ostoja Wielkopolska (PLH300010),
d) w sąsiedztwie Rogalińskiego Parku Krajobrazowego;
3) nakaz zgłaszania do Szefostwa Służb Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP wszelkich projektowanych budowli o wysokości równej i większej niż 50,0 m n.p.t. przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę;
4) dla przewodów kanalizacji sanitarnej, należy zachować pasy ochronne pozbawione zabudowy stałej i tymczasowej oraz zadrzewień, o szerokości 5 m, po 2,5 m od osi kanału w obie strony.
 
§ 17. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:
1) obsługę komunikacyjną terenów objętych planem poprzez układ istniejących dróg publicznych - ul. Niwka Stara oraz projektowanej drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem KDW;
2) powiązanie i zachowanie ciągłości elementów projektowanego układu komunikacyjnego, w tym jezdni i chodników, z zewnętrznym układem komunikacyjnym, z uwzględnieniem przepisów odrębnych;
3) minimalną liczbę stanowisk postojowych dla samochodów osobowych zlokalizowanych w obrębie własnej działki dla terenów MN, U/MN i U:
a) 2 stanowiska postojowe na każdy budynek mieszkaniowy jednorodzinny,
b) 2 stanowiska postojowe na każdy lokal mieszkaniowy zlokalizowany w budynkach usługowo-mieszkaniowych i usługowych,
c) 2 stanowiska postojowe na każde 10 miejsc w obiektach gastronomicznych,
d) 3 stanowiska postojowe na każde 10 miejsc noclegowych w obiektach hotelowych,
e) 2 stanowiska postojowe na każde 100 m² powierzchni użytkowej lub 5 zatrudnionych w obiektach usługowych, innych niż wymienione w lit. c i d,
f) ustala się minimalną liczbę stanowisk postojowych przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, zgodnie z przepisami odrębnymi;
4) zapewnienie w granicach terenów U/MN i U miejsc postojowych dla wszystkich pojazdów obsługujących teren, w tym autokarów.
 
§ 18. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:
1) ustala się:
a) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci, z uwzględnieniem przepisów odrębnych,
b) zachowanie istniejącej sieci infrastruktury technicznej, z możliwością jej przebudowy oraz rozbudowy,
c) nakaz zaopatrzenia w wodę z sieci wodociągowej,
d) nakaz zapewnienia wody dla celów przeciwpożarowych, zgodnie z przepisami odrębnymi,
e) nakaz odprowadzenia ścieków bytowych i przemysłowych do kanalizacji sanitarnej,
f) docelowe podłączenie terenów objętych planem do sieci gazowej;
2) dopuszcza się:
a) lokalizację projektowanej sieci infrastruktury technicznej na terenie drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem KDW, z zastrzeżeniem § 14 pkt 2,
b) w niezbędnych przypadkach dopuszcza się lokalizowanie sieci infrastruktury technicznej na pozostałych terenach objętych planem, z zastrzeżeniem § 14 pkt 2,
c) lokalizację stacji transformatorowych z zapewnieniem dostępu do drogi publicznej,
d) lokalizację lokalnych przepompowni ścieków, z zastrzeżeniem § 14 pkt 2,
e) roboty budowlane w zakresie sieci infrastruktury technicznej, w tym
w szczególności sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, systemu monitoringu wizyjnego oraz systemu służb ratowniczych i bezpieczeństwa publicznego;
3) dla zapewnienia bezpieczeństwa i wymogów eksploatacyjnych należy zachować pasy ochronne lub strefy kontrolowane wolne od zabudowy stałej i tymczasowej oraz zadrzewień zgodnie z wymogami określonymi przez zarządcę poszczególnych sieci infrastruktury technicznej.
 
§ 19. Nie określa się sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.
 
§ 20. Dla terenów objętych planem, określa się stawkę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.
 
§ 21. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 22. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
 
 
Uzasadnienie
 
Niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zawiera część tekstową i graficzną i opracowany został m.in. zgodnie z przepisami:
- Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2018 poz. 994),
- Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1945),
-  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587),
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422),
- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2018 poz. 799),
- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71),
- Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. 2017 poz.  1161),
- Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2187),
- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2018 poz. 142),
- Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1261),
- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1202),
- Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2018 poz. 121),
- Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 2222)
- Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1405),
- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2126),
- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. z 2015 poz. 774 ze zmianami),
- Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 poz. 1023).
 
            Prace nad planem wykonano w oparciu o Uchwałę Nr 62/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 15 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Niwka Stara i Jaskółcza, obręb Niwka, ark. 11 - w dwóch etapach I i II. Niniejszy plan obejmuje ETAP I.
Celem sporządzenia etapu I planu jest zmiana dotychczas obowiązujących ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Miasta Puszczykowa w południowej części miasta - Niwka - strefa I zatwierdzonego Uchwałą Nr 118/04/IV Rady Miasta Puszczykowa z dnia 7 września 2004 r. Etap I planu obejmuje teren o powierzchni 11 771 m2, który jest własnością prywatną. Zmiana dotychczas obowiązujących ustaleń polega na rozszerzeniu zakresu dopuszczalnych funkcji na terenach dotychczas przeznaczonych pod funkcje usługową.
Ustalenia planu miejscowego określają m.in.: przeznaczenie, zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, zasady prawidłowej obsługi komunikacyjnej w powiązaniu z istniejącym układem komunikacyjnym miasta, zasady ochrony zabytków, zasady ochrony środowiska oraz systemowe rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej w nawiązaniu do systemów istniejących.
           
I. Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2-4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 
W projekcie planu miejscowego uwzględniono wymogi określone w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
1) wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury - poprzez wprowadzenie ustaleń w zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego dotyczących określenia linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu i sposobie zagospodarowania, przeznaczenia terenów oraz wskaźników ich zagospodarowania, parametrów kształtowania zabudowy, wytycznych z zakresu stosowania materiałów wykończeniowych obiektów oraz lokalizacji zieleni izolacyjnej;
2) walory architektoniczne i krajobrazowe - m.in. poprzez wprowadzenie ustaleń w zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu, maksymalnej i minimalnej intensywność zabudowy, minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalnej wysokości zabudowy oraz linii zabudowy i gabarytów obiektów, a także w zakresie zasad sytuowania urządzeń reklamowych i szyldów oraz tablic informacyjnych w systemie informacji miejskiej, a także ogrodzeń;
3) wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych i leśnych - poprzez wprowadzenie ustaleń w zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, w tym m.in. zapisy dotyczące dopuszczalnych poziomów hałasu, gromadzenia i zagospodarowania odpadów, gospodarki wodno-ściekowej, zagospodarowania wód opadowych, stosowania energii do celów grzewczych, wykorzystania mas zmiennych, zachowania istniejących zadrzewień, realizacji zieleni izolacyjnej;
4)wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - nie podjęto ustaleń, gdyż na terenie objętym etapem I nie występują obiekty zabytkowe, ani dobra kultury współczesnej;
5) wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób niepełnosprawnych - poprzez wprowadzenie ustaleń w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenu oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, dotyczących m.in. obszaru szczególnego zagrożenia powodzią o p = 1% oraz obszaru, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi p = 0,2%, i obszarów w zasięgu GZWP nr 144 - Wielkopolska Dolina Kopalna;
6) walory ekonomiczne przestrzeni - poprzez ustalenie przeznaczenia terenów z uwzględnieniem prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego oraz poprzez racjonalne wykorzystanie istniejących elementów systemów infrastruktury technicznej i komunikacyjnej;
7) prawo własności - poprzez ustalenie przeznaczenia terenów z uwzględnieniem stanu prawnego gruntów;
8) potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa - poprzez wprowadzenie ustaleń w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenu oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, dotyczących m.in. obszaru szczególnego zagrożenia powodzią o p = 1% oraz obszaru, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi p = 0,2%, i obszarów w zasięgu GZWP nr 144 - Wielkopolska Dolina Kopalna;
9) potrzeby interesu publicznego - poprzez wprowadzenie ustaleń określonych w art. 1 ust. 2 ustawy;
10) potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci szerokopasmowych - poprzez wprowadzenie ustaleń w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej umożliwiających wyposażenie terenów w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej oraz precyzując zasady ich realizacji;
11) zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej - poprzez informację na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, ogłoszenie w prasie i obwieszczenie na tablicach ogłoszeń zapewniających możliwości składania wniosków i uwag do projektu planu miejscowego zgodnie z wymogami art. 17 ust. 1 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
12) zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych - poprzez przeprowadzenie procedury planistycznej zgodnie z wymogami art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym poprzez:
a) uzyskanie opinii komisji urbanistyczno-architektonicznej w dniu 12 września 2016 r. oraz 7 czerwca 2018 r. oraz uzyskanie wymaganych opinii i uzgodnień z uwzględnieniem ustaleń art. 17 pkt 6 oraz art. 25 ustawy,
b) zgodnie z art. 17 pkt 9 ustawy oraz zgodnie z art. 39 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w dniach od 6 sierpnia 2018 r. do 4 września 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta Puszczykowa pierwsze wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, z możliwością wnoszenia uwag do dnia 24 września 2018 r. oraz w dniach od 15 listopada 2018 r. do 14 grudnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta Puszczykowa drugie wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, z możliwością wnoszenia uwag do dnia 9 stycznia 2019 r.,
c) przeprowadzenie dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu i w prognozie oddziaływania na środowisko rozwiązaniami w dniu 20 sierpnia 2018 r. oraz w dniu 26 listopada 2018 r.,
d) rozpatrzenie uwag - po pierwszym wyłożeniu planu do publicznego wglądu wpłynęło 12 pism z uwagami mieszkańców miasta Puszczykowa, wszystkie pisma były sformułowane w podobny sposób, zawierały po trzy uwagi, które odnosiły się do tych samych zapisów w uchwale oraz zmian na rysunku planu. Uwagi dotyczyły konieczności dorysowania dodatkowych nieprzekraczalnych linii zabudowy pomiędzy terenami o różnej funkcji, minimalnej liczby stanowisk postojowych dla samochodów osobowych zlokalizowanych w obrębie własnej działki oraz maksymalnego wymiaru szerokości elewacji frontowej nowych budynków. Wszystkie uwagi zostały uwzględnione, dwie w całości, jedna z modyfikacją wnioskowanego dopuszczalnego maksymalnego wymiaru elewacji frontowej budynków. Po drugim wyłożeniu uwag nie wniesiono
oraz poprzez sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko w oparciu o zapisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. W opracowaniu tym zwrócono szczególną uwagę i przeanalizowano oddziaływanie projektowanego zainwestowania na powietrze atmosferyczne, wody powierzchniowe i gruntowe, powierzchnię ziemi, gleby, szatę roślinną, klimat, warunki zamieszkania i zdrowia ludzi, obszary prawnie chronione, w tym Natura 2000;
13) potrzeby zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności - poprzez wprowadzenie ustaleń w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej w tym wykorzystania istniejącej sieci wodociągowej zapewniającej odpowiednią ilość i jakość wody do celów zaopatrzenia ludności.
W projekcie planu miejscowego uwzględniono wymogi określone w art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dotyczące ustalania przeznaczenia terenu lub określania potencjalnego sposobu zagospodarowania i korzystania z terenu z uwzględnieniem:
1) interesu publicznego i prywatnego, w tym zgłaszanych w postaci wniosków i uwag, zmierzających do ochrony istniejącego stanu zagospodarowania terenu, jak i zmian w zakresie jego zagospodarowania - poprzez wprowadzenie ustaleń w zakresie przeznaczenia terenów z uwzględnieniem potrzeb realizacji inwestycji celu publicznego oraz rozstrzygnięcie wniosków i uwag składanych do projektu planu miejscowego zgodnie z wymogami art. 17 ust. 1 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
2) analiz ekonomicznych, środowiskowych i społecznych - poprzez sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko i prognozy skutków finansowych z uwzględnieniem potrzeb społeczności lokalnej w zakresie wyznaczania nowych terenów przeznaczonych pod zainwestowanie.
 
W projekcie planu miejscowego uwzględniono wymogi określone w art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dotyczące uwzględnienia wymagań ładu przestrzennego, efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz walorów ekonomicznych przestrzeni w przypadku sytuowania nowej zabudowy w zakresie:
1) kształtowania struktur przestrzennych przy uwzględnieniu dążenia do minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego - poprzez wprowadzenie ustaleń w zakresie przeznaczenia terenów z uwzględnieniem dostępności komunikacyjnej do dróg publicznych;
2) lokalizowania nowej zabudowy mieszkaniowej w sposób umożliwiający mieszkańcom maksymalne wykorzystanie publicznego transportu zbiorowego jako podstawowego środka transportu - poprzez uwzględnienie przebiegu sieci transportu publicznego w ul. Nadwarciańskiej;
3) zapewniania rozwiązań przestrzennych, ułatwiających przemieszczanie się pieszych i rowerzystów - poprzez wprowadzenie ustaleń w zakresie przeznaczenia terenów z uwzględnieniem dostępności komunikacyjnej do dróg publicznych z uwzględnieniem zlokalizowanych na nich chodników i ścieżek rowerowych;
4) dążenia do planowania i lokalizowania nowej zabudowy na obszarach o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, w granicach jednostki osadniczej w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1612 ze zm.), w szczególności poprzez uzupełnianie istniejącej zabudowy - obszar objęty planem miejscowym - etap I jest w części zainwestowany i położony jest w sąsiedztwie terenów mieszkaniowych zainwestowanych - projekt przewiduje doprecyzowanie parametrów istniejącej zabudowy oraz określenie parametrów dla nowej w nawiązaniu do istniejącej struktury funkcjonalno-przestrzennej tej części miasta Puszczykowa.
 
II. Zgodność z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 
Uchwałą Nr 279/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie: uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa, przyjęto nowe Studium. W związku z tym, że Studium jest nowe i nie było konieczności przeprowadzenia jeszcze analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy w celu oceny jego aktualności, dla sporządzania niniejszego planu nie przeprowadzono zgodności z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Niniejszy plan nie narusza ustaleń nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczykowa oraz jest zgodny z obecnie obowiązującymi przepisami odrębnymi.
 
III. Wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy.
 
W projekcie planu miejscowego uwzględniono wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy, poprzez sporządzenie prognozy skutków finansowych, w której określono spodziewane dochody własne i wydatki gminy, w tym wpływy z podatku od nieruchomości oraz wpływ na opłaty i odszkodowania, o których mowa w art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz wydatki związane z realizacją inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.
Prognoza została wykonana dla maksymalnych wartości dotyczących zarówno wydatków jak i dochodów gminy. Maksymalne wartości dotyczą elementów możliwych do oszacowania w dniu opracowania prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W założeniach przyjęto pełną realizację ustaleń planistycznych wynikających z ustalonych w planie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.
 
Burmistrz Miasta Puszczykowa zgodnie z art. 17 pkt 14 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przedstawił Radzie Miasta Puszczykowa projekt planu, który zawiera część tekstową, graficzną oraz rozstrzygnięcia i uzasadnienie. Plan nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczykowa" (Uchwała Nr 279/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 30 stycznia 2018 r.) i jest zgodny z przepisami odrębnymi.
Czynności formalno-prawne sporządzone zostały w trybie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i udokumentowane zostały w sporządzonej dokumentacji prac planistycznych.
Po uchwaleniu planu przez Radę Miasta Puszczykowa uchwała wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych zostanie przekazana wojewodzie w celu oceny ich zgodności z przepisami prawa i publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego obejmie tekst planu stanowiący treść uchwały, część graficzną oraz wymagane rozstrzygnięcia stanowiące załączniki do uchwały.
Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stworzy podstawy prawne do wydawania decyzji administracyjnych dotyczących zagospodarowania przedmiotowego terenu.
Mając na uwadze powyższe uznaje się, że podjęcie uchwały zatwierdzającej projekt planu przez Radę Miasta Puszczykowa jest w pełni zasadne.