Uchwała Nr 42/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w pó

 
Uchwała Nr 42/19/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 29 stycznia 2019 r.
 
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w północnej części miasta pomiędzy północną granicą Puszczykowa oraz ulicami: Wysoką i Poznańską, obręb Puszczykowo, arkusze 1, 2, 3.
 
Na podstawie art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w północnej części miasta pomiędzy północną granicą Puszczykowa oraz ulicami: Wysoką i Poznańską, obręb Puszczykowo, arkusze 1, 2, 3, których granice oznaczone zostały w załączniku graficznym do uchwały.
 
§ 2. Traci moc uchwała nr 82/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp w Puszczykowie dla terenu położonego w północnej części miasta w rejonie ulic: Wysokiej, Poznańskiej, Źródlanej, Jasnej zmieniona uchwałą nr 297/10/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 30 czerwca 2010 r. oraz zmieniona uchwałą nr 38/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 lutego 2011 r. - w zakresie obszarów A2 i B.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
 
 
Uzasadnienie
 
Na wniosek Burmistrza Miasta przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania dla ww. terenu opracowania.
Dla obszaru proponowanego do objęcia planem na dzień dzisiejszy nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.
W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa zatwierdzonym uchwałą nr 279/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 30 stycznia 2018 r. - obszar ten oznaczony jest jako tereny zieleni oraz fragmenty układu komunikacyjnego.
 
Projekt miejscowego planu dla tego obszaru był opracowywany od 2007 roku na podstawie uchwały nr 82/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenu położonego w północnej części miasta w rejonie ulic: Wysokiej, Poznańskiej, Źródlanej, Jasnej zmienionej uchwałą nr 297/10/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 30 czerwca 2010 r. dopuszczającej prowadzenie dalszej procedury planistycznej dla strefy A i B w dwóch oddzielnych etapach, a także zmienionej uchwałą nr 38/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 lutego 2011 r. dopuszczającą prowadzenie dalszej procedury planistycznej dla strefy A1, A2 i B w trzech oddzielnych etapach. Obszar objęty niniejszą uchwałą oznaczony był symbolem A2.
Dla terenu oznaczonego symbolem A1 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony został uchwałą nr 170/12/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 października 2012 r.
Dla obszaru B obejmującego teren drogi wojewódzkiej nr 430 wraz z terenem przyległym po wschodniej stronie pasa drogowego, z uwagi na brak uzgodnień w zakresie docelowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 430, nie prowadzono dalszych prac planistycznych.
 
Przedłużanie się prac nad opracowaniem nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Puszczykowa wstrzymało możliwość przedstawienia Radzie Miasta do uchwalenia przygotowanego mpzp dla części A2.
W związku z tym, że nowe Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa, uwzględniające ochronę walorów przyrodniczych tych terenów - zostało uchwalone uchwałą nr 279/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 30 stycznia 2018 r. istnieje możliwość kontynuacji prac nad mpzp dla terenu A2.
Z uwagi na znaczny upływ czasu, wielokrotnie zmieniające się przepisy i skomplikowaną procedurę planistyczną, proponuje się uchylenie uchwały w sprawie przystąpienia do planu z 2007 roku i podjęcie nowej uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania planu dla terenu odpowiadającego dotychczasowej strefie A2.
 
Celem sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w północnej części miasta, w rejonie ulic: Wysokiej, Poznańskiej, jest ustalenie funkcji i zasad zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony środowiska przyrodniczego i ochrony krajobrazu. Intencją główną jest ochrona terenów przyrodniczych przed ekspansją zabudowy.
Projektowany zakres prac planistycznych jest zgodny z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa obowiązującym na dzień przystąpienia do sporządzenia planu.
Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) wykonana została analiza dotycząca zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium.