Uchwała Nr 43/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ulicy Dworcowej

 
Uchwała Nr 43/19/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 29 stycznia 2019 r.
 
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ulicy Dworcowej.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości przedstawionej na załączniku graficznym, stanowiącym załącznik do uchwały, położonej w Puszczykowie, o powierzchni około 0,0105 ha - z działki nr 1865 o powierzchni 0,1398 ha, obręb Puszczykowo, ark. mapy 16.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
 
 
Uzasadnienie.
 
Właściciel nieruchomości położonej w Puszczykowie, przy ul. Dworcowej 62 złożył propozycję dotyczącą możliwości sprzedaży na rzecz Miasta Puszczykowa części swojej nieruchomości pod poszerzenie istniejącej drogi.
Nabycie części działki nr 1865 pozwoli na poszerzenie drogi dojazdowej do kilku posesji z 3 do 5 metrów, co będzie spełniało warunki techniczne jakim powinny odpowiadać drogi dojazdowe.
W wyniku przeprowadzonych pomiarów geodezyjnych stwierdzono, że część przedmiotowej działki niezbędna do nabycia w celu poprawy komunikacji w tym rejonie wynosi około 105 m².
Wobec powyższego podjęcie uchwały uznaje się za zasadne.