Uchwała Nr 44/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie: warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczyste

 
Uchwała Nr 44/19/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 29 stycznia 2019 r.
 
w sprawie: warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta Puszczykowa w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz na podstawie art. 9 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2018 r., poz. 1716 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Bonifikaty od opłaty jednorazowej należnej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta Puszczykowa w prawo własności tych gruntów udzielane są w trybie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2018 r., poz. 1716 ze zm.).
 
§ 2. Wysokość bonifikaty od opłaty za przekształcenie gruntu wynosi:
1) 60% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie;
2) 50% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku
po przekształceniu;
3) 40% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku
po przekształceniu;
4) 30% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku
po przekształceniu;
5) 20% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku
po przekształceniu;
6) 10% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku
po przekształceniu.
 
§ 3. Bonifikata przysługuje osobom fizycznym będącym właścicielami lub współwłaścicielami gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi bądź udziałów w gruntach związanych z lokalami mieszkalnymi.
 
§ 4. Traci moc uchwała nr 126/12/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 lutego 2012 r.
w sprawie: określenia zasad udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
 
 
Uzasadnienie
 
Na  podstawie  art.  1  ust.  1  ustawy  z  dnia  20  lipca  2018  roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2018 r., poz. 1716 ze zm.) z dniem 1 stycznia 2019 roku doszło
do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego między innymi nieruchomości gruntowych będących dotychczas własnością Miasta Puszczykowa, jak również nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa położonych na terenie Miasta Puszczykowa, zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych nieruchomości. Ustawa ta nakłada na nowych właścicieli, będących dotychczasowymi użytkownikami wieczystymi, obowiązek ponoszenia opłat z tytułu przekształcenia przez okres 20 lat w kwocie co do zasady równej wysokości dotychczasowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego (art. 7 ust. 1, 2, 6 ww. ustawy). Jednocześnie ustawa ta dopuszcza możliwość jednorazowego wniesienia wszystkich zsumowanych opłat za przekształcenie w każdym czasie trwania obowiązku płatności (art. 7 ust. 7 ww. ustawy). Sumowane będą opłaty przekształceniowe w wysokości obowiązującej w roku wystąpienia przez właściciela z zamiarem jednorazowego  wniesienia należności za przekształcenie.
Użytkownicy wieczyści gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe charakteryzują się posiadaniem tego samego prawa uregulowanego w Kodeksie cywilnym oraz ustawie o gospodarce nieruchomościami. Dlatego też zasadnym jest udzielenie bonifikat dla dotychczasowych użytkowników wieczystych gruntów gminnych na takich samych warunkach, jakie zostały ustawowo przyznane dotychczasowym użytkownikom wieczystym gruntów Skarbu Państwa. W § 2 uchwały zapisane zostały stawki procentowe przyznawanych bonifikat równe stawkom zapisanym w art. 9 ust. 3 ustawy. Z przepisu ustawy wynika kryterium przyznawania  poszczególnych stawek bonifikat, którym jest data wniesienia opłaty jednorazowej. Zawierać się ona powinna w danym roku kalendarzowym. W § 3 uchwały  wskazano, komu przysługuje powyższa bonifikata. Podmiotami uprawnionymi są osoby fizyczne. Podkreślić należy, iż bonifikaty przysługują wyłącznie w takim zakresie, w jakim przekształcony grunt bądź udział w nim wiąże się z budynkami lub lokalami mieszkalnymi. Przepis ten nie odnosi się więc do lokali usługowych.
Przekształcenie z urzędu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na mocy ustawy
z dnia 20 lipca 2018 powoduje, że uchwała nr 126/12/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia
28 lutego 2012 r. w sprawie: określenia zasad udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości z dniem
1 stycznia 2019 stała się bezprzedmiotowa. Uchylenie Uchwały spowoduje usunięcie jej
z obrotu prawnego.