Uchwała Nr 45/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie: udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach

 
Uchwała Nr 45/19/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 29 stycznia 2019 r.
 
w sprawie: udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Miasta Puszczykowa.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2067), § 4 uchwały Nr 69/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 października 2015 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r. poz. 6049) oraz § 1 pkt 4 uchwały Nr 258/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 października 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 69/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 października 2015 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017 r. poz. 7067) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Przyznaje się w 2019 roku dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Miasta Puszczykowa zgodnie z załącznikiem do uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
 
 
Uzasadnienie
 
Na podstawie § 4 Uchwały Nr 69/15/VII z dnia 20 października 2015 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz § 1 pkt 4 uchwały Nr 258/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 października 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 69/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 października 2015 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Rada Miasta Puszczykowa podejmuje uchwałę o przyznaniu dotacji, w której określa: nazwę podmiotu otrzymującego dotację; prace lub roboty budowlane przy obiekcie zabytkowym, na których wykonanie przyznano dotację oraz kwotę dotacji.