Uchwała Nr 46/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 69/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 października 2015 r. w sprawie: określenia

 
Uchwała Nr 46/19/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 29 stycznia 2019 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały Nr 69/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 października 2015 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2067) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. 1. W uchwale Nr 69/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 października 2015 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 27.10.2015 r. poz. 6049) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Określa się zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie miasta Puszczykowa.";
 
2) § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Z budżetu Miasta Puszczykowa mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, jeżeli łącznie spełnione są następujące kryteria:
1) zabytek znajduje się na stałe na obszarze Miasta Puszczykowa;
2) zabytek jest wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się w gminnej ewidencji zabytków;
3) wnioskodawca posiada tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego.";
 
3) § 2 ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) kopię decyzji o wpisie zabytku do rejestru zabytków lub kopię karty gminnej ewidencji zabytków, lub poświadczenie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie o ujęciu wnioskowanego obiektu w gminnej ewidencji zabytków.";
 
4) w § 4 ust. 1 skreśla się pkt 2);
 
5) załącznik do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały;
 
6) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków". 
 
2. Wnioski o dotację dotyczącą zabytków znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, niebędących zabytkami wpisanymi do rejestru zabytków, które mają być udzielone w roku 2019, kieruje się do Burmistrza Miasta Puszczykowa w terminie do dnia 31 marca 2019 roku.
 
§ 2. Pozostała treść uchwały Nr 69/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 października 2015 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 27.10.2015 r. poz. 6049) pozostaje bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i obowiązuje do dnia 30 czerwca 2021 r.
 
 
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
 
 
Uzasadnienie
 
Projekt uchwały przewiduje możliwość uzyskania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.
Niniejsza Uchwała została przedłożona Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów celem zaopiniowania.