Uchwała Nr 47/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie: przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatow

 
Uchwała Nr 47/19/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 29 stycznia 2019 r.
 
w sprawie: przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Miasta Puszczykowa.
Na podstawie art. 8 ust. 2a i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. 1. Wyraża się zgodę na przejęcie do realizacji od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogami powiatowymi nr 2490P i 2495P w mieście Puszczykowo w zakresie dotyczącym realizacji zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych na terenie Puszczykowa", w ramach którego realizowane będzie wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowa:
1) chodnika, przejścia dla pieszych i sygnalizacji świetlnej z radarowym pomiarem prędkości na drodze powiatowej nr 2490P - ul. Wczasowa/Cyryla Ratajskiego,
2) przejścia dla pieszych wraz z infrastrukturą poprawiającą bezpieczeństwo na drodze powiatowej nr 2490P - ul. Cyryla Ratajskiego w rejonie ul. Spokojnej,
3) przejścia dla pieszych wraz z infrastrukturą poprawiającą bezpieczeństwo na drodze powiatowej nr 2490P - ul. Nadwarciańska w rejonie ul. Nowe Osiedle,
4) sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2490P ul. Nadwarciańskiej z drogą gminną ul. J.I. Kraszewskiego,
5) sygnalizacji świetlnej z radarowym pomiarem prędkości na drodze powiatowej nr 2490P - ul. Nadwarciańskiej w rejonie ul. Słowiczej,
6) sygnalizacji świetlnej z radarowym pomiarem prędkości na drodze powiatowej nr 2495P - ul. Dworcowej w rejonie ul. M. Jackowskiego,
będące zadaniem Powiatu Poznańskiego.
2. Powierzenie zadania w zakresie, o którym mowa w ust. 1, następuje na okres do dnia
31 grudnia 2019 r.
 
§ 2. 1. Przejęcie zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1, nastąpi na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Burmistrzem Miasta Puszczykowa a Zarządem Powiatu Poznańskiego, które określi także sposób finansowania zadania.
2. Zadanie, o którym mowa w § 1 ust. 1, finansowane będzie przez Powiat Poznański w kwocie stanowiącej 50% kosztów całkowitych, lecz nie większej niż 240.000,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy złotych), a w pozostałej części ze środków własnych Miasta Puszczykowa.
3. Zadanie, o którym mowa w § 1 ust. 1, w części finansowanej ze środków Miasta Puszczykowa, po wykonaniu, przekazane zostanie Powiatowi Poznańskiemu, jako pomoc rzeczowa.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
 
 
Uzasadnienie
 
Stosownie do art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, do właściwości zarządcy drogi należą sprawy z zakresu m.in.: budowy i przebudowy dróg. Burmistrz Miasta pismem znak IZ7021.139.2017 z dnia 19.12.2017 r. wystąpił do Starosty Poznańskiego z prośbą o wykonanie zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych na terenie Puszczykowa", deklarując jednocześnie udział własny w kosztach w wysokości 50%. Starosta wyraził zgodę, deklarując finansowanie zadania przez Powiat Poznański w kwocie stanowiącej 50% kosztów. W roku 2019 Miasto zamierza przystąpić do II etapu zadania, w tym przypadku Starosta deklaruje udział własny w kwocie nie większej niż 240.000,00 zł z zastrzeżeniem, że pozostała część kosztów będzie finansowana ze środków własnych Miasta Puszczykowa. Wobec powyższego, podjęcie Uchwały Rady Miasta Puszczykowa jest uzasadnione.