Uchwała Nr 50/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r.

 
 Uchwała Nr 50/19/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 29 stycznia 2019 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 212, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 14.01.2019 r. poz. 654) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 1.190.000 zł do kwoty 55.490.000 zł, w tym:
a) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 1.812,05 zł do kwoty 47.195.103,76 zł,
b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.191.812,05 zł do kwoty 8.294.896,24 zł;
2) w § 2 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1.190.000 zł do kwoty 55.790.000 zł, w tym:
a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 420.000 zł do kwoty 40.690.000 zł,
b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 770.000 zł do kwoty 15.100.000 zł;
3) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
5) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
6) w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
7) w § 9 ust. 2 pkt 2 lit. b zwiększa się rezerwę na pozostałe wydatki majątkowe o kwotę 200.000 zł do kwoty 382.000 zł.
 
§ 2. Pozostała treść uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r. pozostaje bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
 
 
Uzasadnienie
Dochody
1) W dziale 600 wprowadzono dotacje z UE w kwocie 554.079,74 zł na dofinansowanie zrealizowanego w 2018 r. zadania pn.: „Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykówko wraz z infrastrukturą towarzyszącą".
2) W dziale 756 zmniejszono dochody z tyt. podatku PCC o kwotę 1.812,05 zł.
3) W dziale 750 wprowadzono dotacje z UE w kwocie 637.732,31 zł na dofinansowanie zrealizowanego w 2018 r. zadania pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna i rozbudowa budynków Urzędu Miejskiego w Puszczykowie".
 
Wydatki
1) W rozdziale 60016 zwiększono o kwotę 570.000 zł wydatki na realizację zadania pn.: „Program: Budowa i modernizacja dróg, chodników i parkingów".
2) W rozdziale 75818 zwiększono rezerwę celową na pozostałe wydatki majątkowe o kwotę 200.000 zł.
3) W rozdziale 80104 i 80149 zwiększono o kwotę 320.000 zł dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty prywatne. Zwiększenie planu związane jest ze zwiększeniem liczby dzieci w przedszkolach (o 27) oraz wzrostem stawki dotacji o 12% (w budżecie założono wzrost o 7%).
4) W rozdziale 90003 zwiększono o kwotę 50.000 zł wydatki na utrzymanie porządku i czystości w mieście.
5) W rozdziale 92109 zwiększono o kwotę 50.000 zł wydatki na dotacje na ochronę zabytków. Zwiększenie planu związane jest z projektem zmiany uchwały w sprawie: udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Miasta Puszczykowa umożliwiającej udzielanie dotacji na prace przy zabytkach wpisanych do gminnej ewidencji zabytków.