Uchwała Nr 51/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi op

 
Uchwała Nr 51 /19/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 26 lutego 2019 r.
 
w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwane dalej łącznie usługami, przyznaje się po ustaleniu występowania przesłanek do ich udzielenia określonych w ustawie o pomocy społecznej.
 
§ 2. Wymiar i zakres przyznanych usług zależny jest od:
1) stwierdzonych wywiadem środowiskowym potrzeb świadczeniobiorcy;
2) szczególnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia świadczeniobiorcy;
3) sytuacji rodzinnej i materialnej świadczeniobiorcy; 
4) możliwości organizacyjno-finansowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie.
§ 3. 1. Ustala się opłatę za 1 godzinę świadczonych usług opiekuńczych w wysokości obowiązującej w danym roku minimalnej stawki godzinowej ustalonej przez Radę Dialogu Społecznego lub Radę Ministrów.
2. Ustala się opłatę za 1 godzinę świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 150% obowiązującej w danym roku minimalnej stawki godzinowej ustalonej przez Radę Dialogu Społecznego lub Radę Ministrów.  
 
§ 4. Wysokość odpłatności za korzystanie z usług określa poniższa tabela:
 
 
Miesięczny dochód osoby samotnie gospodarującej
lub dochód rodziny
w relacji do kryterium dochodowego określonego
w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej określony w procentach

Wysokość odpłatności za jedną godzinę
usług określona w procentach
 do 100%  bezpłatnie
 101% - 130%  5%
 131% - 150%  10%
 151% - 200%  20%
 201% - 250%  30%
 251% - 300%  40%
 301% - 350%  60%
 351% - 400%  80%
 powyżej 400%  100%
 
 
§ 5. Osobie zobowiązanej do ponoszenia odpłatności za usługi przysługuje całkowite zwolnienie od opłat w przypadku:
1) wystąpienia udokumentowanego zdarzenia losowego, które spowodowało u osoby korzystającej z usług poważne straty materialne;
2) konieczności ponoszenia udokumentowanych stałych, niezbędnych i uzasadnionych wydatków, których wysokość zagraża egzystencji osoby korzystającej z usług samotnie gospodarującej lub w rodzinie związanych z: potrzebami mieszkaniowymi, przewlekłym leczeniem, w tym rehabilitacją, zakupem lekarstw, artykułów higienicznych, pielęgnacyjnych, stosowaniem zalecanej diety;
3) osób, które ukończyły 90 rok życia.
 
§ 6. Osobie zobowiązanej do ponoszenia odpłatności za usługi przysługuje częściowe zwolnienie od opłat w przypadku:
1) gdy poniesienie odpłatności za usługi spowodowałaby obniżenie dochodu poniżej kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie;
2) wystąpienia udokumentowanego zdarzenia losowego, które pociąga za sobą znaczne wydatki;
3) konieczności ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub w innej placówce;
4) konieczności ponoszenia opłat za więcej niż jeden rodzaj usług lub za więcej niż jedną osobę korzystającą z usług w gospodarstwie domowym.
 
§ 7. Opłata za usługę wnoszona jest w terminie do końca następnego miesiąca po miesiącu, w którym usługa była świadczona, do kasy lub na rachunek bankowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie.
 
§ 8. Traci moc uchwała Nr 134/04/IV Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19.10.2004 r. w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.
 
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
 
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.) rada gminy w drodze uchwały określa szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
W stosunku do dotychczas obowiązującej uchwały wprowadzono stawkę godzinową za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz doprecyzowano jej postanowienia w pozostałym zakresie.
Wobec powyższego, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.