Uchwała Nr 52/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 15/1990 Rady Miejskiej Puszczykowa z dnia 25 czerwca 1990 r. w sprawie zmiany nazw ulic w m

Uchwała Nr 52/19/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 26 lutego 2019 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały nr 15/1990 Rady Miejskiej Puszczykowa z dnia 25 czerwca 1990 r. w sprawie zmiany nazw ulic w mieście Puszczykowie.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale nr 15/1990 Rady Miejskiej Puszczykowa z dnia 25 czerwca 1990 r. w sprawie zmiany nazw ulic w mieście Puszczykowie wprowadza się następujące zmiany:
1) zmienia się pkt 2 w ten sposób, że wyrazy „na ul. Henryka Dąbrowskiego" zastępuje się wyrazami „na ul. Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego";
2) zmienia się pkt 3 w ten sposób, że wyrazy „na ul. Józefa Bema" zastępuje się wyrazami „na ul. Gen. Józefa Bema".
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
  
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
   
Uzasadnienie
 
Podjęta w 1990 r. uchwała zmieniająca nazwę 6 ulic w Puszczykowie zawierała błędne zapisy w dwóch punktach. Zmieniono dotychczasową nazwę ulicy Jarosława Dąbrowskiego na Henryka Dąbrowskiego zamiast na gen. Jana Henryka Dąbrowskiego. Dotychczasową nazwę ul. Alfreda Bema na ul. Józefa Bema zamiast gen. Józefa Bema. W związku z przyjęciem zasady pisowni ulic w pełnym brzmieniu i dostosowaniu do nazw przyjętych w systemie Teryt należało zmienić pierwotną uchwałę w sposób przedstawiony w niniejszej uchwale.