Uchwała Nr 53/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ul. Gołębiej w Puszczyko

Uchwała Nr 53/19/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 26 lutego 2019 r.
 
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ul. Gołębiej w Puszczykowie.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości przedstawionej na załączniku graficznym, stanowiącym załącznik do uchwały, położonej w Puszczykowie o powierzchni około 0,0100 ha - z działki nr 553/2 o całkowitej powierzchni 0,1962 ha, obręb Puszczykowo Stare, ark. mapy 12.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
Uzasadnienie
 
Właściciele nieruchomości położonej w Puszczykowie, przy ul. Gołębiej 41 złożyli wniosek w sprawie regulacji stanu prawnego ich nieruchomości, w części przeznaczonej pod drogę publiczną.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1 - 18 - część A, zatwierdzonym uchwałą nr 334/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 sierpnia 2018 r. część działki nr 553/2 - będąca przedmiotem niniejszej uchwały przeznaczona jest pod Tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, oznaczone symbolem 8KD-Dxs.
W wyniku przeprowadzonych pomiarów geodezyjnych stwierdzono, że część przedmiotowej działki przeznaczona pod drogę, wynosi około 100 m².
Realizacja zapisów obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego i podejmowanie stosownych działań należy do zadań własnych gminy, wobec czego podjęcie uchwały uznaje się za zasadne.
 
zał. do uchwały nr 53