Uchwała Nr 54/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w rejonie ul. Łąkowej w Puszczykowie.

Uchwała Nr 54/19/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 26 lutego 2019 r.
 
w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w rejonie ul. Łąkowej w Puszczykowie.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres od dnia 31.03.2019 r. do 30.03.2022 r. części nieruchomości położonej w Puszczykowie, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 206/3, 207 i 208, obręb Puszczykowo, ark. mapy 3, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą nr PO2P/00106660/8, o łącznej powierzchni przeznaczonej do wydzierżawienia 1862 m², oznaczonej na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
Uzasadnienie
 
Dotychczasowy wieloletni dzierżawca części nieruchomości będącej przedmiotem niniejszej uchwały zwrócił się z prośbą o przedłużenie okresu dzierżawy.
Przepis art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym określa, że uchwała rady gminy jest wymagana w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
Wysokość czynszu dzierżawnego terenów będących własnością Miasta Puszczykowa określa zarządzenie Burmistrza Miasta Puszczykowa.
Wobec powyższego podjęcie uchwały następującej treści jest uzasadnione.
 
zał do uchwały nr 54