Uchwała Nr 55/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulic: Gołębiej i Zalesie.

Uchwała Nr 55/19/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 26 lutego 2019 r.
 
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulic: Gołębiej i Zalesie.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, przedstawionej na załączniku graficznym, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały, o powierzchni około 0,0356 ha z działki nr 538 o całkowitej powierzchni 0,1320 ha, obręb Puszczykowo Stare, ark. mapy 12.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki 
 
Uzasadnienie
 
Działka nr 538, będąca własnością Miasta Puszczykowa, w głównej mierze stanowi drogę dojazdową - ulicę boczną od ulicy Gołębiej. Natomiast część działki nr 538, będąca przedmiotem niniejszej uchwały, przeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1 - 18 - część A, zatwierdzonym uchwałą nr 334/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 sierpnia 2018 r. pod Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem 11MN3 oraz w części pod tereny zieleni naturalnej, oznaczone symbolem 6Z.
Właściciel nieruchomości przyległej, oznaczonej jako działka nr 543, obręb Puszczykowo Stare zwrócił się z wnioskiem o wyrażenie zgody na nabycie części działki 538 w celu poprawy warunków zagospodarowania jego nieruchomości.
W związku z tym, że przedmiotowa część nieruchomości nie stanowi drogi ani nie jest przeznaczona na inne cele publiczne, podjęcie uchwały uznaje się za zasadne.
 
zał. do uchwały nr 55