Uchwała Nr 56/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na rzecz Miasta Puszczykowa na części nieruchomości po

 
Uchwała Nr 56/19/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 26 lutego 2019 r.
 
w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na rzecz  Miasta Puszczykowa na części nieruchomości położonej w Puszczykowie, oznaczonej jako działka nr 791/1, obręb Puszczykowo Stare.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Wyraża się zgodę na ustanowienie na czas nieokreślony służebności gruntowej na rzecz Miasta Puszczykowa na części działki nr 791/1 położonej w Puszczykowie, obręb Puszczykowo Stare, dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO2P/00157277/8, z wpisem prawa własności na rzecz Skarbu Państwa oraz użytkowania wieczystego na rzecz Wielkopolskiego Parku Narodowego, polegającej na nieograniczonym, swobodnym, całodobowym prawie przechodu i przejazdu oraz dysponowaniem na cele projektowe, budowlane i eksploatacyjne związane z oświetleniem przedmiotowej części nieruchomości.
 
§ 2. Zakres służebności, o której mowa w § 1, obejmuje obszar wskazany na załączniku graficznym do niniejszej uchwały. 
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki 
 
 
Uzasadnienie
 
Regulacja polegająca na ustanowieniu służebności gruntowej na przedmiotowej nieruchomości związana jest z planowaną przez Miasto inwestycją dotyczącą oświetlenia ul. Dębowej w Puszczykowie, na odcinku od ul. Sobieskiego do ul. Bukowej. Zgodnie z przyjętym harmonogramem regulacji stanu prawnego nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym Wielkopolskiego Parku Narodowego, zajętych pod drogi publiczne, nie przewiduje się regulacji ul. Dębowej w najbliższych trzech latach. Użytkownik wieczysty nieruchomości będącej przedmiotem niniejszej uchwały zgodził
się na ustanowienie służebności. Sprawa dotycząca obciążania nieruchomości - na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, przekracza zakres zwykłego zarządu, w związku z czym niezbędne jest podjęcie uchwały przez radę gminy.
Ustanowienie służebności na przedmiotowej części nieruchomości spowoduje prawne i formalne uregulowanie sprawy związanej z oświetleniem ulicy. Opłatę za ustanowienie służebności oraz koszty sporządzenia oświadczenia notarialnego poniesie Miasto Puszczykowo.