Uchwała Nr 57/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r.

Uchwała Nr 57/19/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 26 lutego 2019 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 212, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 14.01.2019 r. poz. 654) wprowadza się następujące zmiany:
 
1) w § 1 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 50.500 zł do kwoty 55.540.500 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 50.500 zł do kwoty 47.245.603,76 zł,
2) w § 2 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 50.500 zł do kwoty 55.840.500 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 50.500 zł do kwoty 40.740.500 zł;
3) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
5) w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
6) w § 3 ust. 2 zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomani o kwotę 25.500 zł do kwoty 225.500 zł.
 
§ 2. Pozostała treść uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r. pozostaje bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki 
Uzasadnienie
 
Dochody
1) W dziale 756 zwiększono dochody z tyt. podatku PCC o kwotę 84.641 zł.
2) W dziale 758 zmniejszono dochody z tyt. subwencji oświatowej o kwotę 68.992.00 zł.
3) W dziale 801 zwiększono dochody z tytułu: opłat za wychowanie przedszkolne o kwotę 6.000 zł, najmu o kwotę 5.000 zł, dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 23.851 zł.
 
Wydatki
1) W rozdziale 60004 zmniejszono o kwotę 15.000 zł dotację dla Miasta Poznania na organizację lokalnego transportu zbiorowego.
2) W rozdziale 75075 zwiększono o kwotę 2.000 zł dotacje dla organizacji pozarządowych.
3) W rozdziale 85154 zwiększono o kwotę 25.500 zł wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (w związku z niewykonaniem w 100% planu wydatków w 2018 r.).
4) W rozdziale 85195 zwiększono o kwotę 8.000 zł dotacje dla organizacji pozarządowych.
5) W rozdziale 85219 zwiększono o kwotę 25.000 zł wydatki bieżące - na prace remontowe.
6) W rozdziale 85505 zmniejszono dotacje dla żłobka o kwotę 20.000 zł (w związku z mniejszą liczbą dzieci).
7) W rozdziale 92605 zwiększono o kwotę 25.000 zł dotacje dla organizacji pozarządowych.