Uchwała Nr 58/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ulicy Solskiego w Puszczyko

 
Uchwała Nr 58/19/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 26 marca 2019 r.
 
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ulicy Solskiego w Puszczykowie.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 t.j.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości przedstawionej na załączniku graficznym, stanowiącym załącznik do uchwały, położonej w Puszczykowie, oznaczonej jako działka nr 202 o powierzchni 0,0075 ha, obręb Niwka, ark. mapy 2.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki 
 
 
 
Uzasadnienie
 
Wyrażenie zgody na nabycie przez Miasto przedmiotowej części nieruchomości umożliwi realizację zapisów prawa miejscowego. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu PKP, obręb Niwka, ark. 2, 3 - etap A, zatwierdzonym uchwałą nr 178/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 stycznia 2017 r., przedmiotowa działka przeznaczona jest pod Tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, oznaczone symbolem 2KD-D.
Nabycie przedmiotowej działki jest dla Miasta ważne ze względów bezpieczeństwa, umożliwi, bowiem poprawę widoczności na skrzyżowaniu ul. Solskiego i Moniuszki, a także zapewni dodatkowo dostęp do drogi publicznej właścicielowi nieruchomości przyległej, który się o taki dostęp ubiega. Ponadto wstępne rokowania w sprawie warunków nabycia przedmiotowej nieruchomości są już prowadzone z jej właścicielami. Realizacja zapisów obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego i podejmowanie stosownych działań należy do zadań własnych gminy, wobec czego podjęcie uchwały uznaje się za zasadne.