Uchwała Nr 60/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego - służebności gruntowej na części nieruchomości

 
Uchwała Nr 60/19/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 26 marca 2019 r.
 
w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego - służebności gruntowej na części nieruchomości stanowiącej współwłasność Miasta Puszczykowa.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 t.j.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Wyraża się zgodę na ustanowienie na czas nieokreślony, na części nieruchomości położonej w Puszczykowie, oznaczonej jako działka nr 738/10 o powierzchni 0,867 ha, obręb Puszczykowo Stare, stanowiącej współwłasność Miasta Puszczykowa (w 19/50 części udziału w nieruchomości wspólnej) służebności gruntowej na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości położonej w Puszczykowie, oznaczonej jako działka nr 738/5, obręb Puszczykowo Stare, dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO2P/00097903/7, polegającej na nieograniczonym, swobodnym i całodobowym prawie przechodu i przejazdu.
 
§ 2. Zakres służebności, o której mowa w § 1, obejmuje obszar wskazany na załączniku graficznym do niniejszej uchwały, w zakresie 19/50 części udziału Miasta Puszczykowa w nieruchomości wspólnej. 
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
 
 
Uzasadnienie
 
Właściciel nieruchomości położonej w Puszczykowie, przy ul. Jarosławskiej 11B zwrócił się  z wnioskiem w sprawie ustanowienia służebności drogowej, dotyczącej przejazdu i przechodu przez nieruchomość położoną w Puszczykowie, oznaczoną jako działka nr 738/10, obręb Puszczykowo Stare, ponieważ w związku z wcześniejszą sprzedażą swojego udziału w powyższej nieruchomości na rzecz Miasta Puszczykowa, nieruchomość stanowiąca jego własność - działka nr 738/5 została pozbawiona dostępu do drogi publicznej. Działka nr 738/10 będąca przedmiotem niniejszej uchwały przeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1 - 18 - część A, zatwierdzonym uchwałą nr 334/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 sierpnia 2018 r. pod Tereny dróg wewnętrznych, oznaczone symbolem 18KDW. Poprzez działkę nr 738/10, stanowiącą drogę wewnętrzną, każdoczesny właściciel działki nr 738/5, na podstawie ustanowienia służebności gruntowej będzie miał zapewniony dostęp do drogi publicznej - ul. Rumiankowej oraz ul. Miętowej.  Sprawa dotycząca obciążania nieruchomości - na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, przekracza zakres zwykłego zarządu, w związku z czym niezbędne jest podjęcie uchwały przez radę gminy.