Uchwała Nr 61/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przesyłu na nieruchomości stanowi

 
Uchwała Nr 61/19/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 26 marca 2019 r.
 
w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 t.j.) w związku z art. 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Wyraża się zgodę na ustanowienie na czas nieokreślony ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przesyłu na następujących częściach nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa:
 

Lp.

Obręb

Ark. mapy

Nr działki

Powierzchnia działki (w m²)

Powierzchnia służebności (w m²)

Nr księgi wieczystej

1

 

Niwka

 

 

9

 

924/10

815

139,7

PO2P/00093141/9

2

924/11

816

91,4

 
na rzecz AQUANET Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Zakres korzystania przez AQUANET Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z części nieruchomości obciążonej zostanie szczegółowo określony w protokole uzgodnień dotyczącym ustanowienia służebności przesyłu, zawartym pomiędzy właścicielem nieruchomości a przedsiębiorcą przesyłowym, a następnie w oświadczeniu właściciela nieruchomości wyrażonym w formie aktu notarialnego.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
 
 
Uzasadnienie
 
Ustanowienie służebności przesyłu jest czynnością cywilno - prawną, regulowaną przez Kodeks cywilny. Treścią tego prawa jest korzystanie przez przedsiębiorcę przesyłowego z cudzej nieruchomości w zakresie niezbędnym dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urządzeń przesyłowych, co oznacza między innymi możliwość wejścia na cudzy grunt obciążony służebnością w celu posadowienia tam urządzeń przesyłowych, usunięcia ich awarii, przeprowadzenia konserwacji, czy też modernizacji. Przepisy Kodeksu cywilnego przewidują możliwość ustanowienia służebności przesyłu w drodze oświadczenia właściciela wyrażonego w formie aktu notarialnego, poprzedzonego podpisaniem protokołu uzgodnień pomiędzy właścicielem a przedsiębiorcą przesyłowym. Sprawa dotycząca obciążania nieruchomości stanowiącej własność gminy - na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, przekracza zakres zwykłego zarządu, w związku z czym niezbędne jest podjęcie uchwały przez radę gminy.