Uchwała Nr 63/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie: przyznania stypendium sportowego

 
Uchwała Nr 63/19/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 26 marca 2019 r.
 
w sprawie: przyznania stypendium sportowego.
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 t.j.), art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 ze zm.) oraz § 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, § 3 ust. 1, § 4 ust. 1 i 2, § 5 ust. 1 i 3 i § 6 ust. 3-5 Uchwały Nr 113/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie: okresowych stypendiów sportowych (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r. poz. 545 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Przyznaje się stypendium sportowe Pawłowi Bakunowi w wysokości 350 zł miesięcznie w okresie od 1 marca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
 
 
 
Uzasadnienie
 
W dniu 30.01.2019 r. do Urzędu Miejskiego wpłynął wniosek o przyznanie stypendium sportowego Pawłowi Bakunowi. Zgodnie z uchwałą nr 113/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie: okresowych stypendiów sportowych powołana została Komisja Stypendialna, która wydała pozytywną opinię w sprawie złożonego wniosku, proponując przyznanie stypendium w wysokości 350 zł miesięcznie w okresie od 1 marca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
Paweł Bakun jest mieszkańcem Puszczykowa, który trenuje Racketlon - sport, na który składają się cztery dyscypliny: tenis stołowy, badminton, squash oraz tenis ziemny. Paweł Bakun jest członkiem klubu badmintonowego Puszczykowskiego Towarzystwa Sportowego.
W 2018 r. Paweł Bakun osiągnął następujące wyniki:
  • 2. oraz 3. miejsce podczas VII Medycznego Pucharu Badmintona w Łodzi,
  • 3.miejsce w grze pojedynczej podczas Akademickich Mistrzostw Poznania iWielkopolski wsquashu,
  • 1. miejsce w IX Mistrzostwach Polski w Racketlonie w deblu,
  • 3.miejsce podczas otwartych Mistrzostw Województwa Wielkopolskiego wBadmintonie im. Ryszarda Burgiela w Puszczykowie,
  • 1.miejsce podczas Turnieju Badmintona „Stolotka" z okazji 100 - lecia odzyskania niepodległości.