Uchwała Nr 65/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 69/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 października 2015 r. w sprawie: określenia zasad

 
Uchwała Nr 65/19/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 26 marca 2019 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały nr 69/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 października 2015 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 t.j.) w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2067) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale nr 69/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 października 2015 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 27.10.2015 r. poz. 6049) zmienia się treść § 1 ust. 10 pkt 2, który otrzymuje brzmienie:
 
„2) informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 ze zm.).".
 
§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nr 69/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 października 2015 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków pozostają bez zmian (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 27.10.2015 r. poz. 6049).
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i obowiązuje do dnia 30 czerwca 2021 r.
 
 
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
 
 
Uzasadnienie
 
W związku z pismem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Puszczykowie w dniu 6 lutego br. wprowadzono zmiany w zapisie § 1 ust. 10 pkt 2 uchwały nr 69/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 października 2015 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały uznaje się za zasadne.