Uchwała Nr 66/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzeni

 
Uchwała Nr 66/19/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Puszczykowa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 t.j.), art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r. poz. 299) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:

§ 1.
 Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Puszczykowa powinien posiadać:
1) pojazd lub pojazdy o konstrukcji przystosowanej do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych:
a) zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadające aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym,
b) wyposażone w środki techniczne umożliwiające usunięcie ewentualnych zanieczyszczeń powstałych w procesie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
c) oznakowane w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi,
d) spełniające wszystkie wymagania określone odrębnymi przepisami prawa, w szczególności rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617);
2) bazę transportową, spełniającą następujące warunki:
a) zlokalizowaną na terenie, do którego podmiot ubiegający się o uzyskanie zezwolenia posiada tytuł prawny,
b) posiadającą powierzchnię dostosowaną do liczby i wielkości pojazdów, zapewniającą codzienne parkowanie wszystkich pojazdów po zakończonej pracy,
c) ogrodzoną w sposób uniemożliwiający dostęp osób postronnych,
d) posiadającą miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych, o szczelnej nawierzchni, zapewniającej ochronę przez zanieczyszczeniem gruntu i wody.
 
§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Puszczykowa powinien spełniać następujące wymagania dotyczące zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami:
1) pojazdy służące do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinny być utrzymywane w należytym stanie sanitarno-higienicznym,
2) świadczenie usług powinno odbywać się w sposób nie powodujący zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi oraz zanieczyszczania tras transportu nieczystości ciekłych,
3) miejsca, które podczas opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych zostaną zanieczyszczone, powinny być niezwłocznie uporządkowane i zdezynfekowane.
 
§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien posiadać udokumentowaną gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
 
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) rada gminy określa wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Wymagania zawarte w projekcie niniejszej uchwały dotyczą wyposażenia technicznego w zakresie pojazdów asenizacyjnych przeznaczonych do świadczenia usług i bazy transportowej oraz zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami, a także miejsc przekazywania nieczystości ciekłych. Wymagania zostały określone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r. poz. 299). W celu realizacji obowiązku ustawowego konieczne jest podjęcie niniejszej uchwały.