Uchwała Nr 67/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie: określenia szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie Miasta Puszczykowa

 
Uchwała Nr 67/19/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 26 marca 2019 r.
 
w sprawie: określenia szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie Miasta Puszczykowa.
 
Na podstawie art. 28aa ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 t.j.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Określa się szczegółowe wymogi dotyczące raportu o stanie Miasta Puszczykowa, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
 
 
Uzasadnienie
 
W związku z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym i dodaniu do przedmiotowej ustawy art. 28aa ust. 1 burmistrz co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy, budżetu obywatelskiego i funduszu sołeckiego.
Zgodnie z art. 28aa ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym rada gminy może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu.