Uchwała Nr 68/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie: Statutu Miasta Puszczykowa

 
Uchwała Nr 68/19/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 26 marca 2019 r.
 
w sprawie: Statutu Miasta Puszczykowa.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 t.j.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Uchwala się Statut Miasta Puszczykowa w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Traci moc uchwała nr 159/12/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: Statutu Miasta Puszczykowa (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r. poz. 3633). 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
 
 
Uzasadnienie
 
W związku z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. Komisja doraźna ds. Statutu Miasta Puszczykowa przygotowała oraz pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Statutu Miasta Puszczykowa uwzględniający zmiany przepisów. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.