Uchwała Nr 69/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r.

 
Uchwała Nr 69/19/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 26 marca 2019 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 t.j.), art. 212, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 14.01.2019 r. poz. 654) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 200 zł do kwoty 55.540.700 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 200 zł do kwoty 47.245.803,76 zł;
2) w § 2 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 200 zł do kwoty 55.840.700 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 200 zł do kwoty 40.740.700 zł;
3) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
5) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
6) w § 5 zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu ustawami o kwotę 200 zł do kwoty 6.118.079 zł.
 
§ 2. Pozostała treść uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r. pozostaje bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
 
 
Uzasadnienie
 
Dochody
1) W dziale 85503 wprowadzono dotację budżetu państwa w kwocie 200 zł na realizację zadań zleconych związanych z przyznawaniem karty dużej rodziny.
 
Wydatki
1) W rozdziale 85503 wprowadzono, w związku z przyznaniem dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych związanych z przyznawaniem karty dużej rodziny, wydatki w kwocie 200 zł.
2) W zadaniach majątkowych: w zadaniu „Program budowy i modernizacji dróg..." w wyszczególnieniu dodano ulicę Sobieskiego; zmieniono nazwę zadania „Wykonanie instalacji gazowej dla ogrzewania mieszkań w budynku przy ul. Poznańskiej 4." na „Wykonanie instalacji gazowej i co dla ogrzewania mieszkań w budynku przy ul. Poznańskiej 4."; zmieniono nazwę zadania „Wykonanie instalacji gazowej dla ogrzewania mieszkań w budynku przy ul. Wysokiej 22" na „Wykonanie instalacji gazowej i co dla ogrzewania mieszkań w budynku przy ul. Wysokiej 22"; dodano w wyszczególnieniu w drogach publicznych powiatowych „zwrot niewykorzystanej dotacji".